Uchwała nr XVI/75/2019 
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 września 2019 r .
 
w sprawie :  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
 
Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2019 r, poz.511 ) oraz art. 228 i art 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ), Rada Powiatu w Lipsku uchwala , co następuje;
 
                                                                                      § 1.
 
W uchwale Nr : IV/17/2018 Rady Powiatu  w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 r w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024    wprowadza się następujące zmiany:
1)  Załącznik  nr 1  - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2019- 2024"  do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
1.Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVI/75/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:01.10.2019 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:01.10.2019 13:22