Uchwała Nr XVI/82/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 27 września 2019 roku
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego powiatu. 
 
Na podstawie:
-  art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511);
- art. 229, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego             (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi 
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w sprawie zarzutów zawartych w skardze na działanie organu wykonawczego powiatu skargę uznaje się za bezzasadną.
2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do uchwały.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3
Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko  z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
Uzasadnienie
    
W dniu 22 lipca 2019r. wpłynęła do Rady Powiatu Lipskiego skarga złożona w formie wiadomości e-mail dotycząca nieprawidłowości w działaniu organu wykonawczego powiatu. 
Skarga została przekazana w dniu 29 lipca 2019 roku podczas obrad XIV sesji Rady Powiatu w Lipsku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił skarżącą, że skarga nie może być załatwiona w ustawowym terminie, ponieważ zgodnie z planem pracy Rady Powiatu ustalonym Uchwałą Rady Powiatu Lipskiego Nr IV/25/2018  z dnia 31.12.2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019 w terminie od 22 lipca 2019r. nie zaplanowano posiedzenia Rady Powiatu z powodu przerwy wakacyjnej. Skarga zostanie rozpatrzona na sesji zaplanowanej na dzień  27.09. 2019r. 
 
W dniu 20 września 2019 r. Komisja Skarg i Wniosków i Petycji przeprowadziła kontrolę działalności Zarządu Powiatu w Lipsku w zakresie określonym w skardze. W toku rozpatrywania skargi  Komisja  została zapoznana  z  dokumentacją dotyczącą  skargi.  
W wyniku kontroli stwierdzono, że skarga nie znajduje uzasadnionych podstaw i w części opiera się na nieprawdziwych podstawach.
Wyjaśnienia w sprawie przedłożył Sekretarz Powiatu.
 
Z przedstawionych dokumentów  i informacji wynika co następuje:
W dniu 17 stycznia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku zostało zamieszczone zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego w okresie od 1 lutego 2017 roku do dnia  31 stycznia 2018 roku, a więc częściowo w zakresie czasowym kwestionowanym przez skarżącą. Ponadto skarżąca wskazała w skardze, że „Organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro zawarł możliwość skierowania zapytania ofertowego do np.3 podmiotów wykonujących usługę, gdzie nie jest wykluczone, że kieruje zapytanie ofertowe do 2 najdroższych podmiotów na rynku i do trzeciego z góry założonego z najniższą ceną, lecz niekoniecznie z najniższą ceną przy upowszechnieniu zamówienia na stronach BIP”. Po zapoznaniu się z treścią obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Lipsku Regulaminu udzielania zamówień, należy stwierdzić, że brak jest w nim wskazywanych przez skarżącą postanowień. Fakt powyższy sugeruje, że skarga została skierowana na tej samej podstawie do różnych podmiotów (ponad 80 podmiotów), bez analizy obowiązujących w tych jednostkach regulacji. Przy tej okazji zaznaczyć należy, że Urząd Zamówień Publicznych opracował wzór regulaminu udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro, w którym to wzorze UZP wskazał, że jedną z możliwości wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców. Wzór oczywiście nie ma charakteru obowiązującego prawa, jednakże z uwagi na pozycję ustrojową UZP jego zalecenia powinny być brane pod uwagę przy organizacji zamówień publicznych.
 
Odnośnie braku zamieszczenia w regulaminie udzielania zamówień publicznych o równowartości do 30 tysięcy euro, obowiązku zamieszczania na stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie niezwłocznym, np. w skutek powstałej nagłej potrzeby, należy zauważyć, że pomimo braku literalnego wskazania w regulaminie udzielania zamówień takiego obowiązku, organ wykonawczy niejednokrotnie publikuje ogłoszenia o zamówieniach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, czego przykładem jest wskazywane powyżej postępowanie w sprawie usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego. Ponadto, żaden przepis prawa nie nakłada na zamawiającego obowiązku publikacji na stronie internetowej czy na stronie BIP zapytań ofertowych dotyczących zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tysięcy euro, co więcej w przepisach nie przewiduje się w ogóle obowiązku wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej wskazywanej kwoty. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
W związku z powyższym komisja uznała, że skarga jest bezzasadna, ponieważ organ wykonawczy nie naruszył w tym względzie obowiązujących przepisów, a ponadto część powoływanych w skardze zarzutów nie znajduje oparcia w faktach. Zgodnie z art. 239 §1 KPA „W przypadku gdy skarga,w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”
Biorąc powyższe pod uwagę skargę  należy uznać za bezzasadną.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XVI/82/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego powiatu.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:01.10.2019 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:01.10.2019 13:06