Uchwała Nr XVI/81/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 27 września 2019 roku
 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), w porozumieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, po zasięgnięciu opinii Wójta gminy Solec nad Wisłą oraz Zarządu Powiatu w Radomiu, Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim, Zarządu Powiatu w Zwoleniu i Zarządu Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1
Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę o dł. 835 mb., usytuowanej na dz. o nr 2308/1, 2308/2 w obrębie gm. Solec nad Wisłą na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej 754 położonej w miejscowości Solec nad Wisłą.
 
§ 2
1. Pozbawienie drogi określonej w § 1, kategorii drogi powiatowej ma na celu jej zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich. 
2. Pozbawienie drogi określonej w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od dnia
1 stycznia 2020 r.
 
§ 3
Położenie i przebieg drogi określonej w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
Uzasadnienie
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi wspólny przebieg drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej nr 754. Zgodnie z zasadą pikietażu, ciągłość na tym odcinku winna zachować droga wojewódzka nr 754. W związku z powyższym propozycja pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie miejscowości Solec nad Wisłą na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 jest zasadna. Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1252/67/19 z dnia 3 września 2019 r. uzgodnił wniosek Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2019 r. dotyczący pozbawienia kategorii dróg powiatowych w związku z zamiarem zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej na odcinku od ronda łączącego drogi wojewódzkie nr 747 i 754 do skrzyżowania z ul. Podemynie i drogą wojewódzką nr 754. Pozytywne opinie w sprawie propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej zostały wyrażone przez: Wójta gminy Solec nad Wisłą, Zarząd Powiatu w Radomiu (uchwała Nr 127/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.), Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim (uchwała Nr 113/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.), Zarząd Powiatu w Zwoleniu (uchwała Nr 47/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.), w przypadku powiatu ostrowieckiego doszło do milczącego załtwienia sprawy, z uwagi na brak opinii w ustawowym terminie.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVI/81/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej na 754 w miejscowości Solec nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:01.10.2019 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:01.10.2019 12:59