Uchwała Nr XVI/78/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 27 września 2019 roku
 
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
 
Na podstawie:
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
- art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 
Rada Powiatu w Lipsku, ustala co następuje:
 
§ 1
Stwierdza się, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalność zakończyło Publiczne Gimnazjum Sportowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą z siedzibą ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
Uzasadnienie
 
 
Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczas gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. 
Zgodnie z w/w ustawą z dnia 31 sierpnia 2019 r. nastąpiło zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:01.10.2019 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Mroczkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:18.01.2021 09:30