Uchwała Nr XXXIII/81/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 20 września 2019 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Na podstawie:

art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Panią Korynę Kucharczyk do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020,Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności do:

  1. podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów do umowy,
  2. składania i rozliczania wniosków o płatność,
  3. składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy
    o dofinansowanie projektu, w tym do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji
    i rozliczeniu projektu.

§ 2

Pełnomocnictwo udzielane jest do czasu jego odwołania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

                                                                                                 

                                                                                      Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                    Śmieciuch Sławomir

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/81/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:23.09.2019 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:23.09.2019 14:52