Znak sprawy: GKKN.6640.513.2019

 

INFORMACJA

STAROSTY LIPSKIEGO

wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

 

Zgodnie z wnioskiem firmy:

 

„GEO-MAP”- Usłgi geodezyjne Najem mgr inż. Lech łukowski

 

05-807 Podkowa Leśna, ul. Lisia 10,  tel. 602489438

 

na podstawie §38 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), Starosta Lipski informuje właścicieli, użytkowników wieczystych, a także osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie znane jest ich miejsce pobytu o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w

jednostce ewidencyjnej: ………SIENNO.……..……..,

obręb:  ……………………..… PRAGA GÓRNA….....,

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ….… 18, 21………..

z działkami sąsiednimi ……………………………………..

            Czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy wyżej wymienionymi działkami, w ramach pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku pod numerem GKKN.6640.513.2019…. odbędą się:

dnia ………………..25.10.2019 roku………..,

o godzinie …….. 09:30…………………………,

w ………………. PRAGA GÓRNA ………………

i zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela firmy:

„GEO-MAP” - Usługi Geodezyjne  

posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Pouczenie

 

            Zgodnie z §38 ust. 2, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa                      w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) osoby deklarujące swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic wyżej wymienionych działek muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

 

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej BIP oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń 20.09.2019 rok…

Data zdjęcia ze strony internetowej BIP oraz z tablicy ogłoszeń……………………………………………….…

 

                                                                                            

                                                                                       20.09.2019                                                                                                                                                 ………………….……………….………………………

                                                                                                            (Data, podpis osoby upoważnionej)

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: SIENNO, obręb: PRAGA GÓRNA
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:23.09.2019 07:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:23.09.2019 07:23