UCHWAŁA Nr XV/74/2019
RADY POWIATU W LIPSKU
z dnia 30 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 12 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Powiatu Lipskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1
 
W załączniku nr 1 do uchwały XIX/94/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski (Dz.U. Woj. Maz.  z 2016 r. poz. 3265 ), zmienionej uchwałą Nr XXXV/171/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017, poz. 4357), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 załącznika do uchwały ust. 4, otrzymuje brzmienie:
„4. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi w wysokości nie wyższej niż 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.”;
2) w § 4 ust. 1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
§ 4. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko lub sprawowanie funkcji wskazane w §5 rozporządzenia, przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:
 
Lp. Stanowiska kierownicze                                                Miesięcznie w złotych
1. Szkoły (zespoły szkół, CKU) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły/zespołu szkół 500 - 1300
b) wicedyrektor 400 - 900
2. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:
a) dyrektor 500 - 1400
b) wicedyrektor 400 - 1000
3. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii:
a) dyrektor 600 - 1500
b)wicedyrektor                                                                           400 - 1000
4. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne:
- dyrektor 400 - 1300
5. Inne stanowiska kierownicze przewidziane 
w statucie szkoły/placówki                                                       200 - 500
6. Wychowawca klasy 300
7. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym w przedszkolu specjalnym 150
8. Opiekun stażu 70 
9. Doradca metodyczny 300 - 800
 
3) w § 5 ust. 1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
§ 5. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek 
w wysokości:
a) do 10% stawki godzinowej nauczyciela za każdą efektywnie przepracowaną 
w trudnych warunkach godzinę.
b) do 15% stawki godzinowej nauczyciela za każdą efektywnie przepracowaną 
w uciążliwych warunkach godzinę.
4) w § 5.ust. 6 skreśla się.
 
§ 2
 
Regulamin. o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 września 2019 r.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Lipskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.09.2019 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Gołębiowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.09.2019 12:44