UCHWAŁA Nr XV/73/2019
RADY POWIATU W LIPSKU
z dnia 30 sierpnia 2019 roku
 
 
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu nad Wisłą wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
 
Na podstawie 
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 
- art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 poz. 60 z późn. zm.), 
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Solcu nad Wisłą, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, została przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia w Solcu nad Wisłą, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
 
§ 2
 
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
 
§ 3
 
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej zasadniczą szkołę zawodową, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie 
w branżową szkołę I stopnia, co też zostało uregulowane w przedmiotowej uchwale. 
Uchwała ta ma charakter deklaratoryjny – jej celem jest potwierdzenie faktu przekształcenia szkoły, który dokonało się z mocy ustawy.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.09.2019 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Mroczkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.09.2019 12:00