UCHWAŁA Nr XV/72/2019

RADY POWIATU W LIPSKU

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

 

 

w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku

 

Na podstawie

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),

- art. 106 ust. 1 i 2 w związku z art. 113 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
z późn. zm.),

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lipsku, wchodząca
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, otrzymuje nazwę: Szkoła Policealna w Lipsku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

 

Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o zmianie systemu oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.) przewiduje dostosowanie nazwy dotychczasowej szkoły policealnej. Zgodnie z art. 106 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy od 1 września 2019 r. szkoła policealna będzie funkcjonowała bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, w której kształcenie będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej. Art. 106 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, tj. zawiera w nazwie określenie „dla Dorosłych”, podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 przytoczonej ustawy uchwałę, o której mowa w ust. 1 , podejmuje się do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Mając powyższe na względzie Rada Powiatu w Lipsku jest obowiązana podjąć uchwałę
w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, w wyniku której z dniem
1 września 2019 r. nazwa tej szkoły otrzyma brzmienie: Szkoła Policealna w Lipsku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.09.2019 11:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Mroczkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.09.2019 11:48