OGŁOSZENIE

 O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

            Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

STAROSTA LIPSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  27 o powierzchni 0,009 ha obręb 0002 Dziurków oraz działka nr 821/1 o powierzchni 9,2946 obręb 0015 Przedmieście Dalsze, jednostka ewidencyjna 140906_2 Solec nad Wisłą, przez udzielenie zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Lipsko-Solec i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwację, w celu realizacji inwestycji objętej decyzją nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą w dniu 21 maja 2019 r. pod sygnaturą ROŚiGK.6733.1.2019.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, aby w powyższym terminie zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, pokój nr 8, w godzinach 730 - 1530, tel. 48 378 30 14, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

Lipsko, dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

STAROSTA            

/-/ Sławomir Śmieciuch

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:26.08.2019 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:26.08.2019 12:47