Znak sprawy: GKKN.6640.434.2019


 

INFORMACJA

STAROSTY LIPSKIEGO

wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

 

Zgodnie z wnioskiem firmy:

 

Usługi Geodezyjne, „POMIAR” Paweł Król, ul. Rynek 18, 27-353 Grabowiec,

 

tel. 662003292

 

na podstawie §38 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), Starosta Lipski informuje właścicieli, użytkowników wieczystych, a także osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie znane jest ich miejsce pobytu o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w

jednostce ewidencyjnej: ………RZECZNIÓW.……..……..,

obręb: ……………………..… RYBICZYZNA….....,

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ….… 416/1 ………..

z działkami sąsiednimi nr: … 415/1…………………………………………..

Czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy wyżej wymienionymi działkami, w ramach pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku pod numerem GKKN.6640.434.2019…. odbędą się:

dnia ………………..26.08.2019 roku………..,

o godzinie …….. 11:00…………………………,

w ………………. RYBICZYZNA 37………………

i zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela firmy:

Usługi Geodezyjne ”POMIAR” Paweł Król

posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Pouczenie

 

Zgodnie z §38 ust. 2, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) osoby deklarujące swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic wyżej wymienionych działek muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

 

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej BIP oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń 05.08.2019 rok…

Data zdjęcia ze strony internetowej BIP oraz z tablicy ogłoszeń……………………………………………….…

 

 

05.08.2019 ………………….……………….………………………

(Data, podpis osoby upoważnionej)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej RZECZNIÓW, obręb: RYBICZYZNA, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 416/1 z działkami sąsiednimi nr:415/1
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:05.08.2019 15:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Leszek Dziadura
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:05.08.2019 15:50