wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 17.07.2019 12:22

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU

Załącznik

do Uchwały nr XXVI/64/2019

Zarządu Powiatu Lipskiego

z dnia 17 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU

 

Zarząd Powiatu Lipskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 

 

1.    Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko.                       .

2.    Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały udostępniane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku – ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, I piętro, pokój nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

3.    Stanowisko objęte konkursem: Kierownik (dyrektor) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko.

4.    Wymagane kwalifikacje kandydata: wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), tj.:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika (dyrektora),
 3. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego.

5.    Wymagania dodatkowe:

 1. pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami),
 2. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
 3. znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych,
 4. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 5. znajomość Kodeksu pracy,
 6. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

6.    Wymagane dokumenty od kandydatów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (preferowane CV),
 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dokumenty przedstawione w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. oświadczenie kandydata, iż nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 11. oświadczenie kandydata o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz o terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli kandydat zostanie wybrany na stanowisko objęte niniejszym konkursem (Załącznik nr 1),
 12. wypełniona i podpisana klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Lipsku.

 

       Dokumenty przedstawione w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

7.    Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty w zaklejonych kopertach należy przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko lub składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 25) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 w terminie 12 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku”. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłynął do urzędu po terminie podlegają odrzuceniu.

8.    Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko; do 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert. O konkretnym terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

9.    Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku,

2)    na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń SPZZOZ w Lipsku.

 

Maria Węgrzecka

/-/ Wicestarosta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Wicestarosta -
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2019 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż