Uchwała nr XIII/57/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 28 czerwca 2019 r

 

w sprawie :  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024

 

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2019 r, poz.511 ) oraz art. 228 i art 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ),

Rada Powiatu w Lipsku uchwala , co następuje;

§ 1

W uchwale Nr : IV/17/2018 Rady Powiatu  w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 r w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024    wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik  nr 1  - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2019- 2024"  do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XIII/57/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:03.07.2019 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:03.07.2019 12:00