Uchwała Nr XIII/63/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA  ZWIĄZEK SAMORZĄDÓW POLSKICH.

 

Na podstawie:

- art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.),

 

RADA POWIATU w LIPSKU  uchwala , co następuje:

§ 1

POWIAT  LIPSKI przystępuje do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

§ 2

Deleguje się przedstawiciela Powiatu Lipskiego do Walnego Zebrania Członków Związku Samorządów Polskich w osobie starosty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

Uzasadnienie

Inspiracją powołania Związku Samorządów Polskich, była łącząca jego założycieli świadomość wspólnych wartości chrześcijańskich, wyrażająca się przywiązaniem do polskiej tradycji samorządności demokratycznej oraz chęć wspólnego dążenia do budowy silnego polskiego społeczeństwa, które będzie potrafiło zadbać o przyszłość swoich małych samorządowych ojczyzn.

Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów. Ponadto ZSP
ma na celu inicjować korzystne dla samorządów zmiany w polskim prawie.

W ostatnich latach wyraźnie zmieniły się uwarunkowania rozwoju społeczności lokalnych, co jest związane z ogromnym postępem technologicznym, naukowym oraz integracją europejską. Odchodzi się od planowania rozwoju w rozumieniu jednostkowym – miasta, wsi, powiatu czy województwa. Mówi się o obszarach funkcjonalnych obejmujących tereny niezamykające się w granicach administracyjnych.

Nowoczesne zarządzanie wymaga partnerskiej współpracy na poziomie horyzontalnym (pomiędzy powiatami) oraz wertykalnym (pomiędzy gminą, powiatem, województwem). Obowiązujące obecnie
w Polsce przepisy mocno ograniczają współpracę JST na różnych poziomach, a dotychczasowe korporacje samorządowe łączą JST jedynie o zbliżonym charakterze.

Szczególnie ważne dla ZSP są dwa elementy prowadzenia polityki rozwoju terytorialnego:

- Koncentracja różnych działań podejmowanych przez poszczególne podmioty – rząd, samorząd, podmioty gospodarcze i partnerów społecznych – wokół wyznaczonych celów strategicznych.

- Zaangażowanie i szeroko zakrojone współdziałanie pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim na różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych.

Związek Samorządów Polskich ma zadanie reprezentować JST wszystkich szczebli, co w sposób naturalny odzwierciedla obecny kierunek rozwoju samorządności. Stowarzyszenie kładzie jeszcze większy nacisk na współpracę, dobro wspólne oraz mieszkańca, który przecież jednocześnie jest członkiem samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Mając na uwadze zbliżone cele statutowe wszystkich szczebli samorządu, ZSP deklaruje wolę współpracy ze wszystkimi podmiotami, którym przyświeca chęć działania na rzecz lokalnych społeczności i dalsze dążenie do szeroko rozumianego rozwoju.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przedkłada Radzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Samorządów Polskich. Dzięki przystąpieniu do ZSP jako samorząd będziemy mieli większy wpływ na inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych. Pozyskamy możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych, służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi powiatu (np. wspólne projekty) oraz prowadzenie wspólnej pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej.

Zgodnie z paragrafem 8 Statutu Stowarzyszenia ZSP nabycie członkostwa w nim następuje
na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ZSP składka członkowska dla powiatów wynosi
0,10 zł od mieszkańca według liczby mieszkańców wg stanu na 31 grudnia roku 2018.

 

Przewodniczacy Rady Powatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:03.07.2019 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:03.07.2019 11:50