Uchwała Nr XIII/62/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 28 czerwca 2019 roku
 
 
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku
 
Na podstawie: 
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), 
- art. 39 ust.  7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
- art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan sieci publicznych szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
Józef Sosnowski 
 
Uzasadnienie
 
Uchwała Nr XXXIV/164/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lipskiego, podjęta na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 60 ze zm.) ma czasowy charakter i traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. 
Na podstawie art. 39 ust. 7 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/62/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:03.07.2019 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:03.07.2019 11:40