Uchwała Nr XIII/60/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 28 czerwca 2019 roku
 
w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
 
Na podstawie 
- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 
- art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1 i 7 w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 1 września 2019 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą otrzymuje nazwę: Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą. 
 
§ 2
Akt założycielski Zespołu Szkół w  Solcu nad Wisłą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 

Załącznik do uchwały Nr XIII/60/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą

ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą

 

§ 1

Na mocy Uchwały Nr XIII/60/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, szkoła pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą, od dnia 1 września 2019 r. nosi nazwę:

 

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą

ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą.

§ 2

W ramach Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Lipski, będą funkcjonować następujące szkoły:

  1. Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą,
  2. Technikum w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą,
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą,
  4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Solcu nad Wisłą ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą.

§ 3

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą określa statut.

§ 4

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego, 27-320 Solec nad Wisłą jest jednostką budżetową.

§ 5

Akty wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

Uzasadnienie

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją reformy ustroju szkolnego oraz Uchwały Nr XXXIV/164/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lipskiego.

Zmiana nazwy dostosowana jest do obowiązującego obecnie typu szkół w związku z reformą systemu oświaty i likwidacją gimnazjów.

Rada Pedagogiczna do dnia 31 sierpnia 2019 roku zobowiązana będzie do  dokonania stosownych zmian w statucie, bowiem treść statutu musi pozostać zgodna z danymi zawartymi w akcie założycielskim.

 

Przewodniczący Rady Poiwatu

Józef Sosnowski

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/60/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:03.07.2019 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:03.07.2019 11:21