Uchwała Nr XIII/59/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.

 

Na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),

- art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i 7, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2019 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.

§ 2

Akt założycielski Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Józef Sosnowski

 

Załącznik do uchwały Nr XIII/59/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku

ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko

 

§ 1

Na mocy Uchwały Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku szkoła pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko, od dnia 1 września 2019 r. nosi nazwę:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku

ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko.

 

§ 2

W ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Lipski, będą funkcjonować następujące szkoły:

  1. Liceum Ogólnokształcące w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,
  2. Technikum w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,
  4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,
  5. Szkoła Policealna w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko.

§ 3

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku określa statut.

§ 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku jest jednostką budżetową.

§ 5

Akt wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

Uzasadnienie

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją reformy ustroju szkolnego oraz Uchwały Nr XXXIV/164/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lipskiego.

Zmiana nazwy dostosowana jest do obowiązującego obecnie typu szkół w związku z reformą systemu oświaty i likwidacją gimnazjów.

Rada Pedagogiczna do dnia 31 sierpnia 2019 roku zobowiązana będzie do dokonania stosownych zmian w statucie, bowiem treść statutu musi pozostać zgodna z danymi zawartymi w akcie założycielskim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:03.07.2019 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:03.07.2019 11:13