Znak sprawy: GKKN.6640.365.2019

INFORMACJA

STAROSTY LIPSKIEGO

wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

 

Zgodnie z wnioskiem firmy:

 

Biuro Geodezyjno-Kartograficzne – inż. Robert Pałka, Wojszyn 156, 24-123 Janowiec

 

na podstawie art. 39, ust. 3 i 5 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 ze zm. tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz na podstawie §38 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), Starosta Lipski informuje właścicieli, użytkowników wieczystych, a także osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie znane jest ich miejsce pobytu o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w

jednostce ewidencyjnej: ……… CHOTCZA.……..……..,

obręb:  …………………..….… CHOTCZA GÓRNA.....,

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ….… 941/1, …………..

z działkami sąsiednimi…….. 576/2………

            Czynności ustalenia granic wyżej wymienionej działki, w ramach pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku pod numerem GKKN.6640.365.2019…. odbędą się:

dnia ……………….. 19.07.2019 roku………..,

o godzinie …….. 10:00…………………………,

w ………………. CHOTCZA GÓRNA………

i zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela firmy:

 Biuro Geodezyjno-Kartograficzne inż. Robert Pałka

posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Pouczenie

 

            Zgodnie z §38 ust. 2, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa                      w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) osoby deklarujące swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic wyżej wymienionych działek muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej BIP oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń …………………

Data zdjęcia ze strony internetowej BIP oraz z tablicy ogłoszeń……………………………………………….…

 

                                                                                            

                                                                 19.06.2019 r.                                                                                                                                                                       ……………………………………….…………………

                                                                                                            (Data, podpis osoby upoważnionej)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:19.06.2019 08:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:19.06.2019 08:44