ZARZĄDZENIE   Nr 27/2019

Starosty Powiatu Lipskiego

z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie : skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna:

  • art. 35 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. / t.j z 2019 r. Dz.U. poz. 511/;
  • art. 15  w związku z art 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040./
  • § 15 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  /tj. Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm./

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Skracam czas pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w związku ze zmianą ostrzeżenia meteorologicznego Nr 42 (przedłużenie ważności ostrzeżenia) wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie  - upałami powodującymi, że temperatura w pomieszczeniach przekracza 28 º  C.

§  2.

Ustalam czas pracy w dniach od 13 do 14 czerwca 2019 r. od godziny 7³° do 14°°.

§  3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:13.06.2019 09:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:13