ZARZĄDZENIE Nr  22/SO/2019

STAROSTY LIPSKIEGO

z dnia 28 maja 2019 roku

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu lipskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 1459, 1669, 2182 i 2245, z 2019r.poz.55,z  późn. zm.), § 5 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16, poz.152), § 10 ust.1 pkt 7 lit. b, ust. 2 pkt 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015r. poz. 1829), Programu szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2019 - 2024, jak również Wytycznych Starosty Lipskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2019 roku oraz Planu szkolenia obronnego powiatu lipskiego na 2019 rok, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W dniach 15 – 16 października 2019 roku na terenie powiatu lipskiego przeprowadzone będzie w ramach szkolenia obronnego, powiatowe kompleksowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „POWIŚLE 2019” na temat:

 

„Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

 

§ 2

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:

 • sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu lipskiego;
 • sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu lipskiego do wykonywania zadań;
 • sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego powiatu lipskiego do realizacji zadań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności;
 • sprawdzenie stanu gotowości organów administracji publicznej powiatu do działania
  w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Radomiu;
 • sprawdzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów organów powiatu, gmin oraz powiatowych służb, inspekcji i straży z terenu powiatu lipskiego do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
 • sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania komórek organizacyjnych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego z terenu powiatu lipskiego do wykonywania zadań operacyjnych ujętych w planach operacyjnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 • sprawdzenie przygotowania służby zdrowia do realizacji zadań obronnych, w tym udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpienia dużej liczby poszkodowanych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania procesu dystrybucji preparatów jodowych na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia radiacyjnego;
 • doskonalenie umiejętności poszczególnych wykonawców i grup wykonawców
  w zakresie realizacji zadań operacyjnych;
 • doskonalenie dwutorowego przekazywania zadań operacyjnych do realizacji;
 • doskonalenie rozwinięcia i pracy wybranego składu Stanowiska Kierowania organu administracji publicznej;
 • zgrywanie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wojskową administracją terenową w zakresie realizacji zadań operacyjnych;
 • zgrywanie obsad Stanowisk Kierowania organów administracji publicznej w obszarze rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa państwa;
 • zgrywanie pracy zespołów Stałych Dyżurów organów administracji publicznej;
 • uczenie rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z wprowadzaniem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
 • zbadanie możliwości oraz przeciwności towarzyszących biegowi procedur opisanych w poszczególnych kartach realizacji zadań operacyjnych;

- sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do realizacji zdań w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego powiatu;

-  sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody Mazowieckiego, Stały Dyżur Starosty Lipskiego
i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz uczestniczących w ćwiczeniu gmin,
a także w relacji Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania - Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

 

Zagadnienia szkoleniowe ćwiczenia:

 • realizacja procedur i założeń przyjętych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu Lipskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w Planie Akcji Kurierskiej Powiatu Lipskiego;
 • rozwiązywanie problemów wynikających z przygotowania i prowadzenia działań podsystemu niemilitarnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny;
 • uruchomienie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Starosty Lipskiego oraz stałych dyżurów burmistrza i wójtów  z terenu powiatu lipskiego;
 • uruchomienie i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Starosty Lipskiego oraz stanowisk kierowania burmistrza  i wójtów z terenu powiatu lipskiego;
 • praktyczna realizacja przez kadrę kierowniczą i pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku zadań operacyjnych;
 • przekazywanie informacji za pomocą systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji: Stały Dyżur Wojewody Mazowieckiego – Stały Dyżur Starosty Lipskiego – Stałe Dyżury wójtów, burmistrza, powiatowych służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych powiatu – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu;
 • przeprowadzenie na terenie powiatu lipskiego ćwiczebnej Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Radomiu;
 • przemieszczenie Starosty Lipskiego wraz z niezbędną obsadą urzędu do Zapasowego Miejsca Pracy (aplikacyjnie);

 

§ 3

 

W ćwiczeniu wezmą udział:

1. Organy szczebla gminy wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi:

a) Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko,

b) Wójtowie Gmin:  Chotcza,  Ciepielów, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą.

2.Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży:

a) Komendant Powiatowy Policji w Lipsku,

b) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku,

c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku,

d) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku,

e) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku.

3.Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu:

    a)Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

    b)Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,

    c)Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

4.Współdziałąjące jednostki organizacyjne realizujące zadania obronne i reagowania kryzysowego na terenie powiatu:

 a) Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu.

5. Komendanci oraz wybrane elementy struktur organizacyjnych:

  a) Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA),

  b) drużyn wykrywania i alarmowania (DWA) jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminy z terenu powiatu.

6.Dyżurni Stałego Dyżuru Starosty Lipskiego oraz wymienionych wyżej organów gmin.

7.Kurierzy-łącznicy, kurierzy-wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do rozwinięcia Akcji  Kurierskiej w Starostwie Powiatowym, a także w wyznaczonych do ćwiczenia jednostkach samorządowych szczebla gminy powiatu lipskiego.

8.Członkowie Powiatowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy Urzędu Miasta i Urzędów Gmin realizujący zadania obronne.

9.W ramach współdziałania: Wojskowy Komendant Uzupełnień i wyznaczeni pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu a także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Lipsku.

 

§ 4

1. Ćwiczeniem będę kierował osobiście.

2. Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznaczam Wicestarostę Lipskiego.

3.Powołuje się Zespół Autorski Ćwiczenia w składzie:

a) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – przewodniczący zespołu,

b)  Komendant Powiatowy PSP w Lipsku – członek zespołu,

c)  Komendant Powiatowy Policji w Lipsku – członek zespołu,

d)  Dyrektor SP ZZOZ w Lipsku – członek zespołu,

e)  Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych Starostwa Powiatowego – członek zespołu.

4.W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Zespół Autorski opracuje niżej  wymienioną dokumentację:

- koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

- plan przeprowadzenia ćwiczenia;

- plan podgrywki;

- inne dokumenty robocze.

5.Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

 

§ 5

1.Podstawę opracowania planu przeprowadzenia ćwiczenia stanowi koncepcja uzgodniona z Wojewodą Mazowieckim.

2.Ćwiczenie należy prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z częściowym udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz na mapach i planach w oparciu o ustalenia „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz przyjętych w koncepcji założeniach.

 

§ 6

Miejsca rozwinięcia elementów wchodzących w skład Systemu Stanowisk Kierowania Wojewody Mazowieckiego powinny być zgodne z ustaleniami zawartymi w planach operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin. W przypadku powiatowych służb, inspekcji i straży,   powinny być zgodne z ustaleniami kierowników tych jednostek.

 

§ 7

1.Przewidywany koszt przeprowadzenia ćwiczenia: 4.500,00 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

2.Skarbnika Powiatu zobowiązuję do rozliczenia środków finansowych uzyskanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykazanych w Programie Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2024.

 

§ 8

Inspektora ds. administracyjno-gospodarczych zobowiązuję do zabezpieczenia potrzeb materiałowych, lokalowych, transportowych i wyżywienia niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia w oparciu o uzgodnienia z Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (SO).

 

§ 9

Kierownictwo w zakresie współpracy z mediami na czas ćwiczenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 10

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję utworzenia na czas ćwiczenia kancelarii niejawnej i kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 11

Meldunków dotyczących sposobu wykonywania zadań oraz użytych sił i środków wysłucham w ramach Konferencji Głównej przed podsumowaniem ćwiczenia, w drugim dniu jego trwania.

§ 12

Całość opracowanej dokumentacji z przebiegu ćwiczenia uczestnicy przekażą do Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego do dnia 18 października 2019 roku.

 

§ 13

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu i Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia i podsumowania ćwiczenia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 22/SO/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego...
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:31.05.2019 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:11