Zarządzenie Starosty Lipskiego  nr 20 

z dnia 20 maja 2019 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 z dnia 16.05.2016 r. dotyczącego wprowadzenia przyjętej polityki rachunkowości.

 

Na podstawie postanowień art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zmianami), a także innych ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:

- rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174,2193,2215,2244,2354,2392,2433  z 2019 r. poz.675)

- art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869  z późn. zm.),

 

zarządzam zmianę zarządzenia nr 11/2016 z dnia 16.05.2016 r.:

 

Pkt. 1 w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie „Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Okresem sprawozdawczym jest kalendarzowy miesiąc. Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego. Za każdy okres sprawozdawczy sporządzane są sprawozdania jednostkowe (urzędu i organu) i zbiorcze. W celu umożliwienia sporządzenia jednostkowych sprawozdań budżetowych za miesiące kończące I, II i III kwartał i przekazania zbiorczych sprawozdań budżetowych w obowiązującym terminie, zewnętrzne dokumenty księgowe (faktury, rachunki) wpływające do jednostki w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału ujmuje się w ewidencji księgowej miesiąca, którego dotyczą, natomiast wpływające po tym terminie ujmowane są w ciężar kosztów miesiąca otrzymania. Na koniec roku zgodnie z zasadami rachunkowości należy zaksięgować wszystkie przypadające na dany rok koszty i niewątpliwe przychody.

 

Termin sporządzenia jednostkowego sprawozdania urzędu i organu za miesiące kończące I, II i III kwartał Rb-N z wykonania stanu należności oraz niektórych aktywów finansowych ustalam na dzień 18 następnego miesiąca ze względu na dane o należnościach z tytułu podatków zbieranych przez organy podatkowe,  wykazane w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 15 dnia następnego miesiąca po kwartale.  Termin sporządzenia jednostkowego sprawozdania urzędu i organu Rb-N z wykonania stanu należności oraz niektórych aktywów finansowych za IV kwartał  ustalam na dzień 15 lutego roku następującego po roku budżetowym  ze względu na dane o należnościach z tytułu podatków zbieranych przez organy podatkowe,  wykazane w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dnia 10 lutego roku następującego po roku budżetowym”.

 

Punkt 10 w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie :

 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych:

Grupa

Podgrupa

Rodzaj

Nazwa

Stawka amortyzacji

0

 

 

Grunty

0

 

03

 

Grunty zabudowane i zurbanizowane

0

 

 

032

Tereny zabudowane inne

0

1

 

 

Budynki i Budowle

 

 

10

 

Budynki niemieszkalne

2,5

 

 

105

Budynki biurowe

2,5

 

 

106

Budynki szpitali

2,5

 

 

109

Inne budynki niemieszkalne

2,5

 

11

 

Budynki mieszkalne

 

 

 

110

Budynki mieszkalne

1,5

2

 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

 

22

 

Infrastruktura transportu

 

 

 

220

Autostrady, drogi ekspresowe , ulice i drogi pozostałe

4,5

 

29

 

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

 

 

290

Budowle sportowe i rekreacyjne

2,5

 

 

291

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej , gdzie indziej niesklasyfikowane

4,5

3

 

 

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

31

 

Kotły grzewcze i parowe

 

 

 

310

Inne kotły grzewcze i parowe

7

4

 

 

Maszyny  urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 

 

49

 

Pozostałe maszyny i urządzenia, aparaty specjalistyczne i specjalne ogólnego zastosowania

 

 

 

491

Zespoły komputerowe

30

5

 

 

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

 

 

58

 

Maszyny do robót ziemnych , budowlanych i drogowych

 

 

 

582

Maszyny do robót drogowych

18

6

 

 

Urządzenia techniczne

 

 

60

 

Zbiorniki naziemne

 

 

 

601

Zbiorniki naziemne betonowe

4,5

 

 

604

Zbiorniki naziemne stalowe

10

 

62

 

Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii

 

 

 

623

Urządzenia teletransmisji przewodowej (telefax, centrala telefoniczna, rejestrator rozmów, sieć komputerowa NOVELL. Okablowanie)

4,5

 

 

626

Urządzenia dla telefonii

10

 

 

629

Inne urządzenia tele – i radiotechniczne

10

 

64

 

Dźwigi i przenośniki

 

 

 

640

Dźwigi osobowe i towarowe

10

 

66

 

Urządzenia nieprzemysłowe

 

 

 

669

Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe

10

 

68

 

Pozostałe urządzenia techniczne

4,5

 

 

681

Kontenery

18

7

 

 

Środki transportu

 

 

74

 

Pojazdy mechaniczne

 

 

 

741

Samochody osobowe

20

 

 

743

Samochody specjalne

14

8

 

 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

80

 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

 

803

Wyposażenie techniczne dla prac biurowych

20

 

 

808

Narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie gdzie indziej  niesklasyfikowane

20

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne w tym:

 

 

 

 

Licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie

30

 

 

 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

20

 

 1. jednorazowo, spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
  1. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym ekonomicznie użyteczności okresie krótszym niż rok,
  2. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000,00
  3. pozostałe środki trwale bez względu na wartość takie jak: ksiązki, odzież, środki dydaktyczne, meble i dywany,
  4. pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 wyłącza się z ewidencji ilościowo - wartościowej, księgując je bezpośrednio w koszty. Do w/w środków prowadzi się ewidencję ilościową – pozaksięgową.

 

Do punktu 18 -  Zasady sporządzania sprawozdań finansowych dodaje się podpunkt 9 o treści:

” Sporządzając łączne sprawozdanie finansowe nie dokonuje się wzajemnych wyłączeń, jeżeli zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o rachunkowości, nie wywierają one istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W związku z art. 51 ust. 1 ustawy o rachunkowości ustala się następujące progi istotności: dla należności 0,4% łącznej sumy aktywów, dla zobowiązań 0,4% łącznej sumy pasywów – za poprzedni okres sprawozdawczy; dla przychodów 0,4% łącznej sumy przychodów netto działalności podstawowej, dla kosztów 0,5% łącznej sumy kosztów działalności podstawowej – za poprzedni okres sprawozdawczy; dla zrealizowanych dochodów budżetowych, wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,5% łącznej sumy zmniejszenia funduszu jednostki – za poprzedni okres sprawozdawczy; dla zrealizowanych wydatków budżetowych, wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,5% łącznej sumy zwiększenia funduszu jednostki – za poprzedni okres sprawozdawczy.”

Punkt 19 w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie . „Opis systemu przetwarzania danych i systemu służącego ochronie danych. Wykaz systemów wspomagających :

 

 1. System Qbit - pakiet trzech modułów wspomagających procesy administracyjne w jednostce.

Moduły systemu:

 • Qwark – moduł płacowy, autorstwa  QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze - użytkowany od roku 2008.
 • Qwant – moduł finansowo-księgowy, autorstwa  QNT Systemy Informatyczne Sp.

z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze - użytkowany od roku 2008.

 • Qadr – moduł kadrowy, autorstwa  QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze - użytkowany od roku 2015.

 1. BeSTi@ - System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego – system autorstwa Sputnik Software Sp. z o.o. - właścicielem wszystkich praw autorskich i majątkowych do programu jest Ministerstwo Finansów. System oparty jest o motor bazy danych Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2 - Express Edition.
 2. Program-JPK autorstwa TGSoft 30-389 Kraków, ul. Pod Dębami 3 do obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych. – użytkowany od 2015 r.
 3. Środki Trwałe 2.0 – autorstwa Sputnik Software Sp. z o.o. - użytkowany od 2012 roku.

 

 1. Pracę systemów informatycznych w urzędzie nadzoruje informatyk.
 2. Do Jego uprawnień i obowiązków należy w szczególności:
  1. nadzór nad nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych,
  2. nadzór nad stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach informatycznych, a w szczególności przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do systemów,
  3. nadzorowanie przeglądów, konserwacji oraz uaktualnień systemów służących                                 do przetwarzania danych oraz wszystkich innych czynności wykonywanych                  w systemach przetwarzających dane,
  4. nadzorowanie systemu komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłania danych przy użyciu urządzeń teletransmisyjnych,
  5. nadzorowanie wykonywania kopii awaryjnych, odpowiedniego ich przechowywania oraz okresowego sprawdzania pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,
  6. nadzorowanie funkcjonowania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane oraz kontroli dostępu do danych,
  7. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
 3. Zabezpieczenie systemu informatycznego:
  1. systemy informatyczne są zabezpieczone przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych,
  2. zabezpieczeniu podlegają stacje robocze oraz serwery przetwarzające dane,
  3. stacje robocze oraz serwery zabezpieczone są oprogramowaniem antywirusowym,
  4. aby zapewnić aktualność sygnatur – wzorców wirusów, oprogramowanie jest skonfigurowane do automatycznego codziennego pobierania sygnatur,
  5. sieć komputerowa jest zabezpieczona przez zaporę sieciową (firewall),
  6. stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową,
  7. wszelkie połączenia zdalne z siecią wewnętrzną urzędu realizowane są poprzez szyfrowany VPN.
 4. Metody i środki uwierzytelniania:
  1. użytkownicy w systemach informatycznych są uwierzytelniani przez wprowadzanie nazwy użytkownika  i hasła,
  2. długość i złożoność hasła oraz jego okres wymiany o ile nie jest to wymuszone przez system komputerowy, powinny uniemożliwić nieautoryzowany dostęp,
  3. pracownik korzystający z zasobów systemu informatycznego jest jednoznacznie identyfikowany poprzez indywidualny identyfikator (nazwę) użytkownika systemu, dopuszczalne jest korzystanie z tego systemu tylko przez jednego użytkownika.
  4. niedopuszczalne jest korzystanie z tego samego identyfikatora/konta przez więcej niż jednego pracownika.
 5. Nadawanie uprawnień w systemach informatycznych przetwarzających dane:
  1. o nadanie uprawnień do systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane występuje osoba, której przypisany będzie dostęp do danego systemu,
  2. informatyk ustala nazwę użytkownika i hasło początkowe oraz modyfikuje odpowiednio uprawnienia w systemach informatycznych. Następnie informuje osobiście pracownika o możliwości rozpoczęcia pracy.
  3. pracownicy mają obowiązek bezzwłocznie zmienić hasło początkowe przekazane im przez informatyka
 6. Postępowanie z nośnikami danych osobowych:
  1. dyski twarde i inne nośniki informacji przeznaczone do likwidacji, są pozbawiane trwale zapisu danych,
  2. w przypadku przekazania nośników informacji do użytkowania zewnętrznej instytucji, są one formatowane i nadpisywane nowymi danymi.
 7. Procedura tworzenia kopii zapasowych:
  1. kopie wykonywane są na: napędach taśmowych, dyskach zewnętrznych                        za pomocą narzędzi do kopiowania plików,
  2. kopie przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym swobodny dostęp osób postronnych,
  3. kopie wykonywane są z częstotliwością umożliwiającą nieprzerwaną pracę systemów. Dla poszczególnych systemów częstotliwość wykonywania kopii może być różna, w zależności od częstotliwości modyfikacji danych, np. dla systemów, w których dane modyfikowane są raz na miesiąc, kopię wykonuje się raz w miesiącu.
 8. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych:
 1.  bieżące przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu komputerowego i nośników danych są dokonywane przez informatyka,
 2. urządzenia, dyski lub inne nośniki informacji, przeznaczone do napraw, gdzie wymagane jest zaangażowanie autoryzowanych firm zewnętrznych, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem informatyka,
 3. przeglądowi podlegają wszystkie systemy informatyczne przetwarzające dane                        oraz zabezpieczenia fizyczne,
 4. przeglądowi podlega warstwa sprzętowa, systemy operacyjne oraz aplikacje a także realizacja zabezpieczeń przez pracowników.
 1. Zakres przeglądów systemów informatycznych powinien obejmować co najmniej:
 1. sprawność warstwy sprzętowej do realizacji wszystkich funkcji niezbędnych z punktu widzenia wykonywanych zadań,
 2. poprawność funkcjonowania systemu operacyjnego oraz poprawność konfiguracji pod względem wydajności jak i zapewnienia bezpieczeństwa,
 3. poprawność funkcjonowania aplikacji przetwarzających dane,
 4.  zgodność liczby użytkowników i ich uprawnień ze stanem faktycznym,
 5.  zabezpieczenia systemu informatycznego ze względu na mogące się pojawić zagrożenia (np. brak zasilania, atak wirusów, poziom ochrony fizycznej, itp.).

 

Punkt 20 w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie:Ewidencja księgowa w Starostwie Powiatowym prowadzona jest w oparciu o program komputerowy Qwant – moduł finansowo-księgowy, autorstwa  QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze - użytkowany od roku 2008.”

 

Punkt 21 w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie:  „Qwark – moduł płacowy, autorstwa  QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze - użytkowany od roku 2008.

Qadr – moduł kadrowy, autorstwa  QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze - użytkowany od roku 2015”.

 

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 11/2016 - Wykaz kont księgi głównej.

W Zespole 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe ”  usuwa się  konto 137 – Rachunek środków pochodzących  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W Zespole 2 –„Rozrachunki i rozliczenia”  konto 224 otrzymuje brzmienie – Rozrachunki budżetu, rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Usuwa się konto 228 - Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W ramach „Kont pozabilansowych”dodaje się konto 261 – zabezpieczenia wekslowe.

Dodaje się konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami,

Usuwa się konto 970 - płatności ze środków europejskich,

Usuwa się konto 975 - wydatki strukturalne,

Usuwa się konto 982 - plan wydatków środków europejskich,

Usuwa się konto 983 – zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego,

Usuwa się konto 984 - zaangażowanie wydatkówśrodków europejskich przyszłych lat.

 

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 11/2016 -  Zasady funkcjonowania kont księgi głównej.

W Zespole 0 „Majątek trwały” zmienia się zapis dotyczący ewidencji rzeczowych aktyw trwałych.  Opis konta 011 otrzymuje brzmienie:

011 – środki trwałe ( o wartości początkowej równej i powyżej 10 000 zł, umarzane stopniowo) i grunty,

Opis konta 020 – Wartości niematerialne i prawne otrzymuje brzmienie:

020 – Wartości niematerialne i prawne,  zarówno te które umarzane są stopniowo ( o wartości  równej i powyżej 10 000 zł) jak i te, które ze względu na wartość są umarzane w 100% w miesiącu  oddania do używania.

 W opisie kont środków trwałych zapis –„Środki uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych  na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptacje  lub modernizację  w danym roku  przekracza 3 500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej” otrzymuje brzmienie „Środki uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych  na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptacje  lub modernizację  w danym roku  przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej”.

 Zapis – „Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o wartości początkowej od 501 zł. do 3 500 zł. ewidencjonuje się na koncie 013 ,,Pozostałe środki trwałe” i ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej „otrzymuje brzmienie: „Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o wartości początkowej od 501 zł. do 10 000 zł. ewidencjonuje się na koncie 013 ,,Pozostałe środki trwałe” i ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej

Opis do konta 071 otrzymuje brzmienie: „071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 10 000 zł,

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające stopniowemu umarzaniu wykazuje się w bilansie w wartości netto.”

 

Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do zarządzenia nr 11/2016 -  Zasady funkcjonowania ksiąg pomocniczych.

Opis do konta 020 otrzymuje brzmienie : „Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”

Konto 020 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wartość 500 zł.  Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej tej kwoty ujmowane są wyłącznie w ewidencji ilościowej. Ewidencjonuje się  wartości niematerialne i prawne  umarzane wielostopniowo ( o wartości równej i powyżej 10 000 zł) jak również  te,  które  za względu na wartość  ( od 500 do 9499 zł) są umarzane w 100 % w m-cu oddania do użyczenia.

Do opisu funkcjonowania konta 080  - ,,Inwestycje ( środki trwałe w budowie)” dodaje się zapis : „Na koncie 080 księguje się również zakupy gotowe środków trwałych, nie wymagające montażu, na podstawie OT przyjmuje się na stan środków trwałych.

Do opisu konta 141 „Środki pieniężne w drodze” dodaje się zapis: „Wpłatę opłat kartą płatniczą  w dacie uiszczenia zapłaty  księguje się w następujący sposób , strona W-n  konto 141 , strona Ma  konto 221 (ewidencja szczegółowa prowadzona jest  według poszczególnych kontrahentów).

Opis do konta 400  o treści:,,Konto 400 „Amortyzacja” Ewidencja kosztów amortyzacji środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 i 020 o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł.” Otrzymuje brzmienie : Konto 400 „Amortyzacja” Ewidencja kosztów amortyzacji środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 i 020 o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł.

Usuwa się opis do konta 137 i 228 .

Usuwa się opis do kont pozabilansowych 975,983,984 .

 

Dokonuje się zmiany załącznika nr   5  do zarządzenia nr 11/2016

 

Załącznik nr 5 do w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego:

Aktywa –  są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości , powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Głównymi składnikami aktywów powiatu (organu) są :

 1. Środki pieniężne,
 2. Należności i roszczenia,
 3. Inne aktywa.

 

Środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu powiatu (k-to 130) . Potwierdzeniem stanu środków jest potwierdzone saldo przez bank obsługujący budżet. Ewidencja analityczna winna potwierdzić stan środków na rachunku budżetu oraz na innych rachunkach bankowych ( rachunki funduszy pomocowych, rachunki dochodów budżetu państwa)

Należności  i roszczenia dotyczą:

 • należności finansowych krótkoterminowych z terminem  realizacji do 12 miesięcy
 • należności finansowych długoterminowych których termin realizacji jest powyżej 12 miesięcy w szczególności z tyt. udzielonych pożyczek z budżetu.
 • Należności od budżetów  z tyt. dochodów budżetowych  realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu, udziałów w dochodach innych budżetów, dotacji i subwencji, dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. (konto 224)
 • Inne należności i roszczenia budżetu m.in. z tyt. rozliczeń z jednostkami budżetowymi w związku z realizacją przez te jednostki dochodów budżetowych i wydatków budżetowych (saldo konta 222 i 223).

Głównymi składnikami aktywów Starostwa Powiatowego  są :

 1. Aktywa trwałe
 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe ( środki trwałe , inwestycje rozpoczęte, środki przekazane na poczet inwestycji)
 • należności długoterminowe,
 • długoterminowe aktywa finansowe (akcje , udziały, papiery wartościowe długoterminowe, inne długoterminowe aktywa finansowe)
 • wartość mienia zlikwidowanych jednostek.
 1. Aktywa obrotowe
 • zapasy (materiały , półprodukty, produkty gotowe, towary)
 • należności krótkoterminowe (należności z tyt. dostaw i usług, należności z tyt. ubezpieczeń społecznych, pozostałe należności, rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. Dochodów budżetowych)
 • środki pieniężne (środki pieniężne w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych, inne środki pieniężne)
 • krótkoterminowe papiery wartościowe,
 • rozliczenia międzyokresowe.
 1. Inne aktywa.

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości , stosując do ustalenia wartości cenę nabycia lub koszt wytworzenia , pomniejszoną o umorzenie , a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości.

 

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (ogół kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania) pomniejszonych na dzień bilansowy o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyceny środków trwałych w budowie dokonujemy  na podstawie ogółu kosztów  pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem. Środki przekazane na poczet inwestycji dotyczą grupy aktywów, które odpowiadają zaliczkom przekazanym dla wykonawcy inwestycji. Ich wycena jest równoważna wydatkom środków finansowych przekazanych w formie przedpłaty dla dostawców lub wykonawców inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł nabyte do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości powyżej 10.000 zł nabyte po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie. Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych  o tych wartościach ewidencjonuje się na koniec roku jednorazowo uwzględniając przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym dla wartości niematerialnych i prawnych nie przewiduje stawek, a mówi tylko o fakcie, że okresy amortyzacji nie mogą być krótsze niż zapisane w ustawie należy ustalić stawki amortyzacyjne.

Ustala się następujące stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:

1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 30%  (ustawa okres amortyzacji nie może być krótszy niż 24 miesiące);

2) od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 20% (ustawa okres amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy); .

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością lub likwidacją.

Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa tych wartości.

 

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, natomiast środki trwałe otrzymane nieodpłatnie:

 1.  na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji,
 2.  w przypadku braku wartości w decyzji lub otrzymanego w drodze darowizny od innych jednostek w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.

Środki trwałe mogą być wycenione w wartości przeszacowanej po aktualizacji, w wyniku wydanych rozporządzeń przez właściwego ministra ds. finansów publicznych.

Na dzień bilansowy środki trwałe zostają wycenione w wartości pomniejszonej o  odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł  przyjęte do używania do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości początkowej powyżej 10.000 zł  przyjęte do używania po 31 grudnia 2017 r. – za wyjątkiem:

 1) książek i zbiorów bibliotecznych,

2) środków dydaktycznych

3) odzieży i umundurowania

4) mebli i dywanów

podlegają umorzeniu  i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonuje się odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych prawa wieczystego użytkowania gruntów. Ustala się stawkę amortyzacyjną w wysokości 5% dla prawa wieczystego użytkowania.

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

W ewidencji syntetycznej ewidencjonuje się odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji analitycznej środków trwałych . Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.

Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są umarzane:

1) książki i zbiory biblioteczne,

2) środki dydaktyczne

3) odzież i umundurowanie

4) meble i dywany.

Traktuje się je jako pozostałe środki trwałe.

Środki trwałe o wartości  10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej, a powyżej 500 zł umarza się w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Dla środków tych, a także innych istotnych składników majątku (bez względu na wartość) prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową.

Ewidencją pozabilansową ilościową obejmuje się składniki majątkowe o okresie używania ponad rok o wartości powyżej 50 zł do  500 zł.

W sytuacjach, gdy dany składnik majątku ma istotne znaczenie bez względu na jego wartość, decyzje o zakwalifikowaniu zakupionych składników do ewidencji ilościowo – wartościowej lub ilościowej  podejmuje kierownik jednostki.

Dokumentami ewidencjonującymi stan i ruch środków trwałych są:

-  dowody OT – przyjęcie środka trwałego,

-  dowody PT – przekazanie środka trwałego,

-  dowody LT – likwidacja środka trwałego.

Wartość początkową środków trwałych , które uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie sklasyfikowanych w planie wydatków w paragrafach 6050, 6060.

Każdorazowo przy zbywaniu nieruchomości należy przeprowadzić wycenę  tego środka trwałego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Natomiast na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (konta 011, 013, 014, 016, 020), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (konto 071, 072).

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są

  1)  książki i inne zbiory biblioteczne;

  2)  środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;

  3)  odzież i umundurowanie;

  4)  meble i dywany;

  5)  inwentarz żywy;

  6)  pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania.

W bilansie jednostek samorządowych nie należy ujmować nieruchomości Skarbu Państwa, którymi JST zarządzają, czy administrują.

 

Należności długoterminowe  są to te należności budżetu, których termin zwrotu do Starostwa Powiatowego przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności te powstają w wyniku długotrwałych rozliczeń z budżetem z tyt. mienia likwidowanych prywatyzowanych lub sprzedawanych przedsiębiorstw i należności zabezpieczonych hipoteką  z tyt. sprzedawanych na raty nieruchomości.

Długotrwałe aktywa finansowe obejmują:

 • akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
 • akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe, traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,
 • inne długotrwałe aktywa finansowe.

Wycena tych aktywów polega na określeniu wartości według cen zakupu lub ceny nabycia , jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji  nie są istotne.

Aktywa te podlegają aktualizacji wartości do poziomu cen rynkowych.

Wartości te pomniejsza się o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek są to aktywa  równe wartości mienia przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych wynikających z ich bilansów przejęte przez powiat.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. W przypadku ustalenia na dzień bilansowy różnicy pomiędzy wartością według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia a wyceną wg cen sprzedaży netto dokonuje się  odpisu aktualizującego.

Materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe zakupione na bieżące potrzeby jednostki, paliwo do samochodów, olej grzewczy bezpośrednio po zakupie odnoszone są w ciężar kosztów jednostki. Nie obejmuje się inwentaryzacją (spisem z natury) stanu paliwa, oleju grzewczego – uważa się za zużycie w momencie zakupu. Nie dokonuje się w związku z tym na koniec roku korekty kosztów. Wyceny dokonuje się na dzień bilansowy.

Należności (w tym udzielone pożyczki) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, na koniec każdego kwartału nalicza się odsetki od zaległości, na dzień bilansowy wartość należności pomniejszają  dokonane odpisy aktualizujące.

Odsetki od należności wymagalnych, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych nalicza się i ewidencjonuje na koniec każdego kwartału, zapłacone ewidencjonuje się w momencie zapłaty.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem od

towarów i usług VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących. Należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: należności przeterminowane do 6 miesięcy – bez odpisu aktualizującego; należności przeterminowane od 6 miesięcy do roku – odpis w wysokości 25%; należności przeterminowane od roku do 2 lat – odpis w wysokości 50%; należności przeterminowane powyżej 2 lat – odpis aktualizujący 100%. Odpisy aktualizujące należności są dokonywane na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (k-to 761) lub do kosztów finansowych (k-to 751) - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji (art. 35b ust. 2 ustawy
o rachunkowości), przy czym odpisy aktualizujące należności dotyczące rozchodów budżetu, należności dotyczące funduszy, należy ewidencjonować w księgach zgodnie
z przepisami rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. tj. odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach nierasowych (k-to 962), a odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze (np. k-to 851). Odpisy aktualizujące ujmuje się na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące. Jeśli od tych należności nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów
w niepełnej wysokości, to należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (art. 35b ust. 3 i 4 uor), bądź odpowiednio do operacji niekasowych, funduszy. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych (art. 35c uor), bądź odpowiednio do operacji niekasowych, funduszy. W związku z powyższymi zapisami należy przyjąć,
że odpisy aktualizujące pozostają w księgach rachunkowych do czasu zaistnienia okoliczności, o których mówią przepisy art. 35b ust. 3 i 4 oraz art. 35c ustawy
o rachunkowości. Dokumenty stanowiące podstawę ujęcia w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących należności winny zawierać opis, informacje uzasadniające dokonanie odpisu (np. opis sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika, przyczyny uznania należności za prawdopodobnie nieściągalne, powody zaistnienia zaległości w spłacie należności, podjęte działania w celu wyegzekwowania należności). Dokonanie odpisu aktualizującego należności nie zwalnia z obowiązku prowadzenia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności. 

 

Na dzień bilansowy potwierdza się należności i zobowiązania o wartości powyżej 50 PLN stosując  się do zasady istotności.

Aktywa pieniężne w walucie krajowej w postaci gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartościach nominalnych.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe dotyczące aktywów
i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Różnice kursowe, zarówno dodatnie jak i ujemne, oblicza się wyłącznie dla celów bilansowych, a więc po 1 stycznia należy je wyksięgować, stosując odwrotny zapis.

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe są to udziały, obligacje, bony skarbowe, czeki , weksle nabyte w celu dalszej ich odsprzedaży z zyskiem. Wycenia się je na dzień bilansowy według ceny nabycia.

 

Rozliczenia międzyokresowe wykazywane po stronie aktywów bilansu obejmują aktywowaną  część kosztów , która przypada na przyszłe okresy. Jest to kapitalizacja tych kosztów , czyli uznanie ich za aktywa Starostwa Powiatowego przejściowo, które będą rozliczane w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Pasywa -   w skład pasyw powiatu wchodzi:

 1. Zobowiązania finansowe,
 • krótkoterminowe 
 • długoterminowe
 1. Zobowiązania wobec budżetu,
 2. Pozostałe zobowiązania budżetu.
 3. Pasywa netto budżetu
 • nadwyżka lub niedobór budżetu  roku bieżącego,
 • inne wyniki finansowe ( na funduszach pomocowych, na operacjach niekasowych),
 • skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu.

5. Inne pasywa.

    Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,  z  doliczeniem odsetek.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych nalicza się i ewidencjonuje na koniec każdego kwartału, zapłacone ewidencjonuje się w momencie zapłaty.

                                                               

Zobowiązania finansowe  krótkoterminowe dotyczą zobowiązań których termin realizacji jest krótszy niż 12 miesięcy. Zobowiązania długoterminowe dotyczą zobowiązań budżetu powyżej 12 miesięcy  w szczególności są to pożyczki, kredyty i wyemitowane papiery wartościowe.

Zobowiązania wobec budżetu dotyczą rozliczeń z innymi budżetami z tyt. dotacji nie wykorzystanych w roku budżetowym i podlegających zwrotowi do innych budżetów,

Z tyt. pobranych i nieodprowadzonych dochodów  budżetu państwa.

Pozostałe zobowiązania budżetu dotyczą zobowiązań wobec innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. m.in. mylne wpłaty na rachunek budżetu.

 Pasywa netto budżetu  dotyczą  :

 • niedoboru lub nadwyżki budżetu  czyli wyniku wykonania budżetu w roku budżetowym (konto 961)
 • wyniku finansowego na operacjach niekasowych m.in. umorzenia pożyczek.
 • skumulowanej nadwyżki lub niedoboru na zasobach budżetu (konto 960)

Inne pasywa  budżetu dotyczą  m.in. rozliczeń międzyokresowych z tyt. wpływu środków w grudniu roku budżetowego, subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa  na m-c styczeń roku następnego . (konto 909)

                                                                                                                                                                                           

W skład pasyw  Starostwa Powiatowego  wchodzą :

 1. Fundusz jednostki,
 2. Wynik finansowy,
 3. Rozliczenia międzyokresowe,
 4. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
 5. Fundusze celowe
 6. Fundusze specjalne

Fundusz jednostki  jest równowartością majątku trwałego i obrotowego Starostwa Powiatowego. Ustala się jego stan po przeksięgowaniu na koniec roku zrealizowanych dochodów i wydatków, oraz pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego w nowym roku, wyniku finansowego .

Wynik finansowy ustalany jest  na koniec roku obrotowego. Wynika on z przeksięgowań dochodów i przychodów, oraz kosztów i rozchodów jak również strat i zysków nadzwyczajnych.

W zakres strat nadzwyczajnych zarachowuje się te straty, o  których istnieniu uzyskano informacje do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, zaś do zysków nadzwyczajnych  zalicza się wyłącznie zyski niewątpliwe.

W Starostwie Powiatowym przychody są zawsze większe od kosztów. Wynik finansowy jest liczony przez porównanie przychodów i kosztów. Przychody i koszty są liczone według zasady memoriałowej. Zgodnie z ta zasadą w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Starostwa przychody i obciążające ja koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu jej zapłaty. Wynik finansowy Starostwa Powiatowego ustala się na koniec roku na kocie 860 – „Wynik finansowy” przenosząc zaksięgowane w ciągu roku koszty i przychody. Koszty są rejestrowane po stronie Wn  na kontach zespołu „4”  751, 761, a przychody są rejestrowane na stronie Ma  następujących kont zespołu „7”, 750, 760.

Pod datą 31.grudnia przenosimy  na konto 860 :

 1. Koszty rodzajowe  z kont „4”,
 2. Amortyzację od środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych z konta 400.
 3. Wartość kosztów operacji finansowych z kont 751 i 761,
 4. Wartości przychodów z tyt. dochodów budżetowych, oraz przychodów finansowych  z kont zespołu „7”,
 5. Wartości przychodów ze sprzedaży składników majątkowych  oraz pozostałych przychodów finansowych z kont 750, 760,

W następnym roku budżetowym pod datą sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 –„Fundusz jednostki”

 

Rozliczenia międzyokresowe  występują po stronie pasywów  jako rezerwa na koszty przewidywane do poniesienia w przyszłych okresach i przychody dotyczące świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach. Wyceny rozliczeń międzyokresowych dokonuje się na podstawie wartości udokumentowanych – cen zakupu. Do rozliczeń międzyokresowych ujmuje się koszty istotne, mające znacząco wpływ na wynik finansowy jednostki.

 

Zobowiązania  na dzień  bilansowy  wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli powiększone o należne kontrahentowi odsetki. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych  w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych  na koniec kwartału.

Zobowiązania wyrażone w  walutach obcych wycenia się  nie później niż na koniec kwartału, po kursie sprzedaży waluty stosowanym w tym dniu przez bank obsługujący budżet powiatu.

 

Odsetki od należności i zobowiązań na koniec kwartału

Zgodnie z art. 40 ustawy o finansach publicznych odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału. Zgodnie
z rozporządzeniem z 5 lipca 2010 r. odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wycenione na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie po pomniejszeniu o wartość dokonanych odpisów aktualizujących, doliczonych odsetek. W sprawozdaniach Rb-27S, Rb-N odpisy aktualizujące nie mają wpływu na pokazywane w nich dane, gdyż w tych sprawozdaniach wykazuje się całą wartość, czyli bez pomniejszania o te odpisy.

Naliczone odsetki od należności od 2011 roku ujmuje się bezpośrednio do przychodów (konto 750 lub 720) natomiast odsetki od zobowiązań stanowią koszty finansowe (konto 751).

Fundusze wycenia się i ujmuje w bilansie według wartości nominalnej.

Fundusze celowe  wycenia się wg wartości udokumentowanych – cen zakupu i cen sprzedaży.

Ewidencję analityczną funduszy państwowych ( Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) prowadzi się odrębnie dla każdego funduszu. 

Fundusze specjalne -  do tego rodzaju funduszy zalicza się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wartość funduszy jest saldem konta 853 – „Fundusze celowe”

 

Metoda ustalania wyniku finansowego.

 1. Ustala się porównawczą metodę ustalenia wyniku finansowego.  
 2. Przychody ujmuje się na kontach zespołu 7 ewidencjonowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia  nr 11/2016 w sprawie zakładowego planu kont.
 3. Koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 i zespołu 7. Ewidencję kosztów określa załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 11/2016 w sprawie zakładowego planu kont..
 4. Na ostatni dzień roku obrotowego przychody i koszty przenosi się na konto wyniku finansowego.

 

Uproszczenia w stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości

 1. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń w rozliczaniu międzyokresowym kosztów, jeżeli zastosowane uproszczenia nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, (nie przekraczają 5 % sumy bilansowej lub kwoty 10 000 zł) Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów prenumeraty, ubezpieczenia i innych cyklicznych kosztów ponoszonych każdego roku, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów, są odnoszone w ciężar kosztów danego roku. 
 2. W przypadkach, gdy koszty dotyczą przełomu dwóch lat i są nieistotne ewidencjonowane są w roku, w którym wystawiono dokument (fakturę, rachunek) i w którym poniesiono wydatek.

Uregulowania dotyczące ewidencji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów zbieranych przez urzędy skarbowe, dotacji, subwencji.

 

Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu j.s.t. Podstawą ewidencji wpływu dochodów na rachunek bankowy są wyciągi bankowe.

 

Ewidencja powinna być zgodna z instrukcją sporządzania sprawozdania budżetowego RB -27S, która  mówi, że j.s.t w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych za miesiące styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik oraz grudzień w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - wykazują dochody budżetowe pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz j.s.t. w wysokości otrzymanych wpływów na rachunek bieżący.

Za miesiące marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok budżetowy dochody wykonane mają być zgodne z  danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów

Dochody w kolumnie wykonane: wykazane w tej informacji mają odpowiadać dochodom wykonanym wykazanym w sprawozdaniu j.s.t. i wartościom na koncie 901. Podstawą ewidencji w miesiącach kończących kwartał są te informacje.

 Wartości na koncie 130 muszą odpowiadać wartościom konta 901, w miesiącach nie kończących kwartału .

W miesiącach kończących kwartał należy doksięgować wartości odpowiadające wartościom

należności w publikacji informacji Ministra Finansów z kolumny należności:

 Wn konta 221- Należności z tytułu dochodów budżetowych Ma 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych.

 

Taki sposób ewidencji pokazuje, że saldo konta 221 jest zgodne z informacją Ministra Finansów - kolumna należności do zapłaty lub nadpłaty, natomiast na koncie 720 jest widoczny przychód .

 

Taki sposób ewidencji jest przejrzysty i zawiera wszystkie dane, które ujmuje się w sprawozdaniach budżetowych. Do sprawozdania jednostkowego urzędu i organu przenosi się wartości ze strony Wn konta 130 - dochody wykonane, salda pozostające na koncie 221 są zgodne z kolumnami z informacji - Należności pozostałe do zapłaty lub nadpłaty.

 

 Uregulowania dotyczące ewidencji dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań zleconych i ujęcie ich w sprawozdaniu jednostkowym – jednostki budżetowej urzędu i organu

Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego" kwoty dochodów powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" w paragrafie 236 "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami"

Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (w części B danych uzupełniających) należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S,

Jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia w sprawozdaniu Rb-27ZZ kolumny "Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego".

 

Dochody wykonane należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom organizacyjnym ujmuje się w organie na koncie 901- Dochody budżetu paragraf 2360. Dochody z tego tytułu wykazywane są w sprawozdaniu jednostkowym z wykonania dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego.

 

Wykazywanie w sprawozdaniu Rb -27S dochodów należnych j.s.t. z zadań zleconych:

W sprawozdaniach jednostek budżetowych nie są wykazywane należności, dochody, należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości) oraz nadpłaty z tytułu realizacji zadań zleconych.

W sprawozdaniu jednostkowym jednostki budżetowej urzędu  i organu :

1) Wykazywane są dochody zaewidencjonowane na koncie 901 należne j.s.t. z paragrafem 2360 realizowane przez wszystkie jednostki budżetowe.

2) Na podstawie danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ są  wykazane należności,  należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości) oraz nadpłaty w paragrafie 2360 jako dochody  należne j.s.t. z tytułu realizacji zadań zleconych

 

Uregulowania dotyczące informacji o rozliczeniach udzielonych dotacji i terminu ich zatwierdzania.

Informacje, sprawozdania z wykorzystania udzielonych dotacji zatwierdza kierownik jednostki. Sprawozdania z wykorzystania udzielonych dotacji, których terminu zatwierdzenia nie regulują przepisy zatwierdzane są najpóźniej do dnia sporządzenia sprawozdań finansowych.

Osobą odpowiedzialną  za dopilnowanie rozliczenia dotacji i ich sprawdzenie, a następnie przedłożenie kierownikowi jednostki jest skarbnik.

 

Dokonuje się zmiany  w treści załącznika nr 4 do zarządzenia nr 11/2016 - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zapis dotyczący ksiąg rachunkowych otrzymuje brzmienie:

„Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

a) dziennik;

b) księgę główną;

c) księgi pomocnicze;

d) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

1.Księgi prowadzone są przy użyciu komputera w programie autorstwa firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze

 Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.

 Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych."

2. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki tj. Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

3. .Księgi rachunkowe prowadzi się w walucie polskiej w języku polskim.

4. Dokumenty księgowe wystawione w walucie obcej winny zawierać ponadto przeliczenie na walutę polską. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie.

 5. Wszystkie faktury ,rachunki i inne dowody gotówkowe wypłacane z kasy ujęte są w raporcie kasowym. Rachunki objęte raportem kasowym posiadają oddzielną numerację.

6. Księgi rachunkowe jednostki prowadzi się rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco z zachowaniem następujących zasad:

 • kompletne ujmowanie operacji gospodarczych z zachowaniem porządku systematycznego i chronologii zapisów,
 • ujmowanie w księgach rachunkowych wszystkich dochodów i obciążających ich kosztów związanych z tymi przychodami w danym roku obrotowym, niezależnie od terminu zapłaty,
 • przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły,
 • wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmuje się w tej samej wysokości na dzień ich otwarcia na następny rok obrotowy,
 • wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, dochodów i wydatków jest ustalana oddzielnie,
 • wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego następuje przy zachowaniu zasady ostrożności.

 

 1. Dziennik – rejestru służy do zapisywania w porządku chronologicznym dzień po dniu , danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły.

Z dziennikiem rejestru powiązana jest księga główna – konta księgi głównej służą do ujęcia zapisów w porządku systematycznym na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Na kontach księgi głównej wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkowe aktywów i pasywów. Zapis w księdze głównej (prowadzonej przy użyciu komputera ) posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika.

Dziennik i konta księgi głównej prowadzone przy użyciu komputera spełniają wymogi ustawy o rachunkowości.

 1. Po zakończeniu kwartału sporządzane są wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych

Po zakończeniu miesiąca księgi przenoszone są na informatyczny nośnik danych.

Wykaz obowiązujących wydruków ksiąg rachunkowych komputerowych dla poszczególnych rejestrów:

wymienić wydruki obowiązujące, powinny być wydrukowane

 1.  Zestawienie analityczne obrotów i sald danego miesiąca
 2.  Zestawienie łączne dla wszystkich rejestrów Starostwa Powiatowego

Wszystkie wydruki są opieczętowane i podpisane przez starostę i skarbnika.

Wydruki, w tym zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na 25 dzień po upływie danego miesiąca , zaś po zakończeniu roku nie później niż w ciągu trzech miesięcy po dniu bilansowym (31 grudzień).

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Starosty Lipskiego nr 20 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 z dnia 16.05.2016 r. dotyczącego wprowadzenia przyjętej polityki rachunkowości.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:27.05.2019 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:11