Znak sprawy: GKKN.6640.163.2019

 

INFORMACJA

STAROSTY LIPSKIEGO

wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

 

Zgodnie z wnioskiem firmy:

 

GEOCARD Prywatne Biuro Geodezji Paweł Wiosna

 ul. Gospodarcza 22/26, 27-300 Lipsko, tel. 501604661, Regon: 365435130

 

na podstawie §38 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), Starosta Lipski informuje właścicieli, użytkowników wieczystych, a także osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie znane jest ich miejsce pobytu o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w

jednostce ewidencyjnej: ………LIPSKO.……..……..,

obręb:  …………………….…Poręba……………….….....,

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ….… 131…………..

z działkami sąsiednimi obrębu …………Poręba……………

            Czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy wyżej wymienionymi działkami, w ramach pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku pod numerem GKKN.6640.163.2019…. odbędą się:

dnia ……………….. 11.06.2019 roku………..,

o godzinie …….. 8:00…………………………,

w ………………. PORĘBA………………

i zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela firmy:

GEOCARD Prywatne Biuro Geodezji Paweł Wiosna

 

posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Pouczenie

 

            Zgodnie z §38 ust. 2, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa                      w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) osoby deklarujące swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic wyżej wymienionych działek muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

 

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej BIP oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń …17.05.2019……

Data zdjęcia ze strony internetowej BIP oraz z tablicy ogłoszeń……………………………………………….…

 

                                                                                            

                                                                              17.05.2019

                                                                                               ………………….……………….………………………

                                                                                                            (Data, podpis osoby upoważnionej)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:17.05.2019 10:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Leszek Dziadura
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:17.05.2019 10:15