wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 13.05.2019 09:50

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wola Solecka Wólka, gm. Lipsko.

Lipsko, dnia 09.05.2019 r.

Znak: OŚR 6620.9.1.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postepowania

 

            Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U.
z 1963 r., Nr 28, poz. 169 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu z dniem 30 kwietnia 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych numerami działek:

 

 •       1 o pow. 0,25 ha,
 •   380 o pow. 1,75 ha,
 •   383 o pow. 0,18 ha,
 •   385 o pow. 0,23 ha,
 •   392 o pow. 1,65 ha,
 •   452 o pow. 0,06 ha,
 •   862 o pow. 0,45 ha,
 •   864 o pow. 0,15 ha,
 •   865 o pow. 2,44 ha,
 •   867 o pow. 0,61 ha,
 • 2007 o pow. 0,30 ha,
 • 2008 o pow. 0,12 ha,

 

położonych w obrębie Wola Solecka Wólka, gm. Lipsko.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wystąpił do Starosty Lipskiego z wnioskiem o wydanie decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) potwierdzającej, że działki o nr. ewid. : 1, 380, 383, 385, 392, 452, 862, 864, 865, 867, 2007
i 2008
, położone w obrębie geodezyjnym Wola Solecka Wólka, gm. Lipsko – stanowią mienie gromadzkie.

            Art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowi, że Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3 stanowią mienie gromadzkie.

            Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy, za mienie gromadzkie można uznać jedynie te nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne położone na terenach wiejskich które stanowią mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. Z przepisu tego wynika, że definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. Nr 64/62 poz. 303 ze zm.). W § 1 tego rozporządzenia znajduje się definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z jej treścią, przez użyte
w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie, rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191), stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe (pkt 1), a przez dawne gromady – rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 r. (pkt 3).

            Tym samym, dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 r. mieniem gromadzkim, istotny jest stan prawny w okresie poprzedzającym datę, a w szczególności to, czy nieruchomość należała do istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. gromad jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków.

            Do zaliczenia nieruchomości w poczet mienia gromadzkiego w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, niezbędne jest jeszcze ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była ona faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

            W związku z powyższym informuję, że strony będą mogły na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

            Proszę o podanie niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko na okres 14 dni oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko, a także zapoznanie mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

            Ponadto informuję, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko;
 2. Sołtys wsi Wola Solecka Wólka, 27-300 Lipsko;
 3. aa.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wola Solecka Wólka, gm. Lipsko.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Andrzej Łyjak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2019 09:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż