wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 29.04.2019 10:54

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.

Zarząd Powiatu Lipskiego

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku

 

 1. Organ prowadzący placówkę:

Powiat Lipski

ul. Rynek 1,

27-300 Lipsko

 1. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku,
ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,

 1. Wskazanie wymagań wobec kandydata:
  1.  Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a) Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny
   oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
   w szkole średniej;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
   kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  
   placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
    pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) uzyskał:

  - co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub b) pozytywną ocenę dorobku 
    zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 -  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech
    lat pracy w szkole wyższej, – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
    a w  przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo   
    oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
    z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967), a w przypadku
    nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 
  27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2183, z późn. zm.)
  oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne   
    przestępstwo skarbowe;

 i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 j) nie była  karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
    publicznymi, o którym  mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
    o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
    (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.).
k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach 
    określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
   (Dz. U. z 2018 r.   poz. 931),

l) dopełnił obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października
   2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -
   1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.).

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  
      członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
    o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz  
     Konfederacji Szwajcarskiej;

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny; c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
   na stanowisku kierowniczym;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   
   lub postępowanie dyscyplinarne;

e) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
   kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
   placówek doskonalenia nauczycieli;

f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
    przestępstwo skarbowe;

i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  
  o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
   za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458),
j) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach  
   określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).  

k) dopełniła obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października
   2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -
   1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.).

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów:

Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587 z późn. zm.)
oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

  – stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  – stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

   – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby  
   niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

   - imię (imiona) i nazwisko,

   - datę i miejsce urodzenia,

   - obywatelstwo,

   - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
   potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw 
   pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
   zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  
  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
  studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
  zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
  oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem 
  kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w art. 11    a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
  (Dz. U. z 2018 r.   poz. 931),

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego 
   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo  
    ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
    przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
    z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
    z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów   
    publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458),

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
     nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
     oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) w przypadku kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. -
       oświadczenie o  dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
      z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów  
      bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
     (Dz.U z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.).,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której
   mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
   (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą 
   dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245), lub karą  
   dyscyplinarną, o której  mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
    Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się 
    przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
     praw publicznych,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
   w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego
własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę

„stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczeń. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, 12.

 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
   oraz numerem telefonu
   i dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Lipsku” w terminie do 15 maja 2019 r. do godziny 12.00:

 1. Osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.
 2. Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko
  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lipsku).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 11.00
  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.
 5. W przypadku zmiany terminu lub miejsca kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
  w formie pisemnej lub telefonicznej.
 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lipskiego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Starostwie Powiatowym
       w Lipsku tel. 48 37 83 029, 48 37 83 030.
 3. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt
  mailowy:  starostwo.wli@powiatypolskie.pl lub telefoniczny: 48 48 378 30 11;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, Rynek 1, kontakt tel. 48 48 3783016;
 3. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym; 
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511) oraz inne przepisy prawa regulujące realizację danego celu; 
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej; 
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U.2011.14.67). W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań;
 8. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe prawa realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 12. Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Zarząd Powiatu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2019 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż