wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 25.04.2019 15:06

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie

ZARZĄD POWIATU LIPSKIEGO

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie

 

 1. Określenie stanowiska: Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie (adres: ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno).

Podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę.

Wymiar etatu – pełny etat.

 

 1. Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o stanowisko:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym:

a/ na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

lub

b/ na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

 1. nieposzlakowana opinia,
 2. brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak jej zawieszenia lub ograniczenia,
 3. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. brak przeciwwskazań do nawiązania stosunku pracy związanego z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem i leczeniem małoletnich i opieką nad nimi wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
 5. brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym minimum 3-letniego stażu pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość:

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych,

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy Kodeks pracy,

- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

- procedur sprawowania nadzoru,

 1. posiadanie koncepcji funkcjonowania Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie  w Siennie (dalej również jako PZPPDiR),
 2. znajomość zagadnień dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,,
 4. umiejętność zarządzania i kierowania pracą zespołu ludzkiego,
 5. umiejętność prawidłowej organizacji pracy, stosowania prawa w praktyce, podejmowania decyzji  i działania w warunkach stresu,
 6. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, wysoka kultura osobista, asertywność,  zdolność zapobiegania konfliktom, życzliwość i wyrozumiałość wobec mieszkańców PZPPDiR,
 7. umiejętność gromadzenia i wykorzystywania informacji na temat funkcjonowania PZPPDiR i potrzeb jego mieszkańców,
 8. wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
  1. kierowanie PZPPDiR oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz,
  2. podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem PZPPDiR,
  3. koordynowanie zadań realizowanych przez PZPPDiR,
  4. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, wprowadzanie regulaminów dotyczących funkcjonowania PZPPDiR,
  5. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w PZPPDiR,
  6. składanie oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych,
  7. współpraca z dyrektorami innych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku w zakresie planowania i realizacji najważniejszych zadań PZPPDiR,
  8. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej jednostki,
  9. administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu PZPPDiR oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie,
  10. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów PZPPDiP ze środowiskiem, w tym instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka,
  11. Pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w PZPPDiR, w tym:

- realizacja planów pomocy dziecku oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej dziecka i jego rodziny,

- podejmowanie działańw celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej,

- dokonywanie oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej pracowników,

- zapewnianie bieżącej informacji o obowiązujących przepisach prawa,

- udzielanie pracownikom pomocy w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i udzielanie im pomocy w sprawach dokształcania,

- inspirowanie pracowników do podejmowania działań innowacyjnych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca biurowa w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – w budynku znajdują się bariery architektoniczne,
 2. praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin,
 3. praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. praca wymaga współdziałania z ludźmi,
 5. konieczność przemieszczania się po budynku.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lutym 2019 r. kształtował się na poziomie poniżej 6

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - pobierz
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji Dyrektora PZPPDiR, ,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 11. zaświadczenie o 3 letnim stażu pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,
 12. koncepcja funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lipskiego zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 13. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 14. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z obowiązku egzekucyjnego,
 15. oświadczenie kandydata, że nie ma zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 16. oświadczenie kandydata, że jego dane nie są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym, o którym mowa w art 4 ust 1 pkt1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
 17. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipsku lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja  2019 roku do godziny 1500;
 2. dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko  dyrektora PZPPDiR”, ze wskazaniem adresu i numeru telefonu kontaktowego;
 3. aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani
  o terminie kolejnego etapu naboru;
 5. informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

 

                                                                                                         Zarząd Powiatu Lipskiego

 

                                                                                               1.Sławomir  Śmieciuch.......................

                                                                                               2. Maria Węgrzecka ….......................

                                                                                               3. Zbigniew Ostrach ….......................

                                                                                               4. Artur Dygas …................................

                                                                                               5. Lucyna Gaik …...............................

 

Lipsko, dnia  23.04.2019  r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Zarząd Powiatu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2019 15:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż