Uchwała Nr IX/44/2019
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 marca 2019 roku
 
 
w sprawie: PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT LIPSKI ORAZ SPECJALNOŚCI I FORM KSZTAŁCENIA, NA KTÓRE DOFINANSOWANIE JEST PRZYZNAWANE, W ROKU 2019 
 
Na podstawie:
 
- art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)
- art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
- § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  (Dz.U. z 2019 r. poz. 136)
 
RADA  POWIATU  uchwala  co następuje:
 
§ 1
W budżecie Powiatu Lipskiego na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości   87 727,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, co stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych w 2019 roku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
 
§ 2
Ustala się  wykaz specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipski, przewidzianych do dofinansowania w roku 2019 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3
 
1. Ustala się na 2019 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% kwoty tych opłat za semestr nauki, nie więcej niż 1 500 zł. 
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2019. 
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała NR  XLIV/221/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w okresie 1.01.2018 – 31.12.2018.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
                                                                                           
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
                          
 
Załącznik
do uchwały Nr IX/44/2019
Rady Powiatu w Lipsku
 z dnia 27 marca 2019
 
WYKAZ
specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat lipski, przewidzianych do dofinansowania w roku 2019
 
1) kursy kwalifikacyjne w zakresie: pedagogiki, pedagogiki opiekuńczej, socjoterapii, terapii poznawczo – behawioralnej, mediacji i negocjacji, kurs instruktora strzelectwa sportowego,
 
2) studia wyższe, uzupełniające i podyplomowe w zakresie: wychowania komunikacyjnego; edukacji dla bezpieczeństwa; mediacji i negocjacji; doradztwa zawodowego; organizacji i zarzadzania w hotelarstwie, gastronomii i turystyce; języka angielskiego; turystyki; hotelarstwa; gastronomii; informatyki; żywienia człowieka i gastronomii; pedagogii społecznej i terapii społecznej; profilaktyki społecznej i socjoterapii; wiedzy o społeczeństwie; przygotowania pedagogicznego; zarządzania oświatą; pedagogiki specjalnej; surdopedagogiki; psychotraumatologii, interwencji kryzysowej; szkoły psychoterapii; zarzadzania i przywództwa; wychowania fizycznego; diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem; gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej; geografii; pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; logopedii; rehabilitacji; teologiczno-katechetycznym; wychowania do życia w rodzinie, matematyki z informatyką; 
 
3) kursy doskonalące w zakresie: zarządzania w oświacie; pozyskiwania środków zewnętrznych m.in. środków unijnych na rozwój oświaty; pracy z uczniem zdolnym; diagnozy specjalistycznej; specyficznych trudności w uczeniu się; sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianami środowiska edukacyjnego; metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; metod pracy z uczniem trudnym; terapii traumy i PTSD (Zespołu Stresu Pourazowego) dzieci i nastolatków; samouszkodzeń i zachowań autoagresywnych; zachowań samobójczych dzieci i młodzieży – sposobów postępowania i metod pracy; wspomagania szkół i placówek w planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości ich pracy – doskonalenie umiejętności Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji; bieżącej pracy szkoły m.in. tworzenie zasobów edukacyjnych; budowy stron WWW; e-learning; e-podręczniki; e-promocji; kursy instruktorskie i trenerskie z zakresu siatkówki i piłki nożnej; kursy dla nauczycieli klas wojskowych; RODO; kontroli zarządczej, wdrażania nowego SIO, diagnostyki nowoczesnych układów zasilania silników diesla; diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu; kurs instruktorów nauki jazdy; języka angielskiego; informatyki; funduszu socjalnego; dokumentacji pracowniczej; reformy szkolnictwa zawodowego; reformy oświaty; profilaktyki uzależnień; stosowania narzędzi diagnostycznych (diagnoza logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna); diagnozy funkcjonalnej; metod pracy z dzieckiem uczniem z SPE; Szkoły dla rodziców i wychowawców II stopień; umiejętności trenerskich; CACHING; TUTORING; MENTORING; mediacji; interwencji kryzysowej; szkoły psychoterapii; dialogu motywującego; profilaktyki zdrowia psychicznego; pierwszej pomocy przedmedycznej; komunikacji alternatywnej; terapii ręki; Metody Dobrego Startu; Treningu Pewności Siebie; Treningu Zastępowania Agresji; 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z § 7 oraz §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważa się za zasadne.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:18.04.2019 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Gołębiowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:18.04.2019 08:59