Uchwała Nr XXXIX/ 242 /2006


Rady Powiatu w Lipsku


z dnia 10  marca 2006 roku

w sprawie: ŁĄCZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU Z SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWEJ W LIPSKU.

Na podstawie:

- art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.)

- art.53 w związku z art.36, art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30.08.1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

RADA POWIATU   uchwala,    co następuje:


§ 1


Łączy się z dniem 10.03.2006r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakłądów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku z Samodzielnym Publicznym Zespołęm Zakłądów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.


§ 2


W wyniku połączenia Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przejmuje wszelkie prawa i obowiązki Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku.


§ 3


Zakłady Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku z dniem połączenia stają się jednostkami organizacyjnymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

§ 4


Z dniem połączenia Samodzielny P8ubliczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej:

1.Staje się następcą prawnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku.

2.Przejmuje majątek ruchomy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku.

3.Przejmuje zobowiązania i wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku.

4.Przejmuje pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

5.Podstawą przejęcia będzie bilans zamknięcia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku sporządzony na dzień31.03.2006r.


§ 5


1.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku stawia się w stan likwidacji.

2.Otwarcie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakłądów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku nastąpi z dniem 10.03.2006r.

3.Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31.03.2006r.

4.Czynności likwidacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Powiatu.§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

[podpis]

..........................................

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/ 242 /2006
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:02.08.2006 08:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:46