wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 05.03.2019 12:02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Powiatu w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

Starosta  Powiatu  Lipskiego

ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Sekretarz Powiatu

w Starostwie Powiatowym w Lipsku

 

 

 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. organizacja pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku i koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych,
 2. nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
 3. zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawa,
 4. organizacja działalności kontrolnej i dokonywanie ocen realizacji zaleceń pokontrolnych,
 5. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów organizacyjno-wewnętrznych,
 6. sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami urzędu w zakresie powierzonym przez Starostę.

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak przynależności do partii politycznych,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:
 1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
 2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
 4. biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
 5. biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w wyżej wymienionych jednostkach lub co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:

 1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
 2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
 4. biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
 5. biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

 1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności szczebla powiatowego,
 2. znajomość:
 1. kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. ustawy o samorządzie powiatowym,
 3. ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. prawa zamówień publicznych,
 5. prawa pracy,
 6. innych przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu powiatowego,
 1. biegła znajomość obsługi komputera.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność planowania i organizacji pracy, w tym również pracy w zespole,
 3. umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lipsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1
 2. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 3. stanowisko pracy w pomieszczeniu jednoosobowym,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 5. wysiłek głównie umysłowy.
 1. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kwestionariusz osobowy,
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie kandydata o braku przynależności do partii politycznych.
  10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  12. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy   na przedmiotowym stanowisku .

 

 1. Inne informacje:

Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego w Lipsku lub przesłać pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza powiatu” w terminie do dnia 15 marca 2019 r. godz. 15ºº

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do urzędu).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

 

                                                                                                          Sławomir Śmieciuch

                                                                                                          /-/ Starosta Lipski

 

Lipsko dnia 05.03.2019 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Powiatu w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2019 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż