wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 05.03.2019 11:58

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

ZARZĄD POWIATU LIPSKIEGO

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku

 

 1. Określenie stanowiska: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lipsku (adres: ul. 1 Maja 79, 27-300 Lipsko).

Podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę.

Wymiar etatu – pełny etat.

 

 1. Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o stanowisko:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. specjalizacja z zakresu pomocy społecznej,
 7. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego w pomocy społecznej udokumentowanego odrębnym zaświadczeniem obecnego lub byłego pracodawcy. Za staż pracy w pomocy społecznej uważa się wykonywanie zadań związanych z zakresem przedmiotowym ustawy o pomocy społecznej i wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość:

- ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych,

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy Kodeks pracy,

- procedur sprawowania nadzoru,

 1. posiadanie koncepcji funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Lipsku (dalej również jako DPS),
 2. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, wysoka kultura osobista, asertywność,  zdolność zapobiegania konfliktom, umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętność właściwej organizacji pracy biura oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi, życzliwość i wyrozumiałość wobec mieszkańców DPS,
 4. umiejętność gromadzenia i wykorzystywania informacji na temat funkcjonowania DPS i potrzeb jego mieszkańców,
 5. wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku:
  1. kierowanie DPS oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz,
  2. podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem DPS,
  3. koordynowanie zadań realizowanych przez DPS,
  4. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, wprowadzanie regulaminów dotyczących funkcjonowania DPS,
  5. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w DPS,
  6. składanie oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych,
  7. współpraca z dyrektorami innych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku w zakresie planowania i realizacji najważniejszych zadań DPS.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca biurowa w budynku z windą, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin,
 3. praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. praca wymaga współdziałania z ludźmi,
 5. konieczność przemieszczania się po budynku.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lutym 2019 r. kształtował się na poziomie poniżej 6

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 11. zaświadczenie o 3 letnim stażu w pomocy społecznej od obecnego lub byłego pracodawcy,
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipsku lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca  2019 roku do godziny 1500;
 2. dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko  dyrektora DPS”, ze wskazaniem adresu i numeru telefonu kontaktowego;
 3. aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
 4. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani
  o terminie kolejnego etapu naboru;
 5. informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

 

     Zarząd Powiatu Lipskiego

1. Sławomir  Śmieciuch

2. Maria Węgrzecka

3. Zbigniew Ostrach

Lipsko, dnia  05.03.2019  r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Zarząd Powiatu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2019 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż