Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie realizacji projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Uchwała Nr IV/28/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 grudnia 2018 roku


w  sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 r.w sprawie realizacji projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Na podstawie:
- art. 4 ust.1 pkt 3 i 5 art.12 pkt 4, pkt 9 ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2018 poz.995 z póź.zm.),

-  art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 20016 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z dnia 2018 roku poz. 1307 z póź. zm.),    

-  art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 roku poz. 1508 z poźn. zm.),         

 - decyzji Komisji Europejskiej CCI 2014PL16M2OP007 z dnia 12 lutego 2016 roku przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia”  dla regionu mazowieckiego w Polsce.


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały nr  LI/251/2018 z 26 września 2018r.w sprawie  realizacji projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.        

                                                                                                                                 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31.12.2018 roku

Zmiany finansowania projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM.


Opis projektu.
W okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku będzie realizatorem projektu „Razem łatwiej”. Projekt będzie realizowany w użyczonych pomieszczeniach w Lipsku ul. Rynek 1 (budynek starostwa powiatowego). W programie przewidziane są dwie ścieżki usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym dla dwóch grup odbiorców 

Grupa I - 30osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej

Grupa II - 65 wychowanków pieczy zastępczej i MOS-u.

W ramach realizacji projektu planuje się: dostosowanie budynku do potrzeb osóbz niepełnosprawnością, ponieważ realizacja projektu będzie realizowana na II piętrze należy zainstalować windę, dostosować łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym wózkowiczów oraz korytarze. Uczestnicy projektu będą korzystać z różnych form zajęć takich jak: wsparcie socjalne, psychologiczne, prawne, warsztaty efektywnego uczenia się, zajęcia sportowo – ruchowe, treningi kompetencji społecznych i zastępowania agresji, szkolenia, staże i warsztaty. Przewidziane są również doposażenia uczestników w sprzęt sportowy i odzież ochronną na stanowisku pracy. Wszyscy otrzymują zwrot kosztów dojazdu, będzie zapewniony transport i wyżywienie na zajęciach. W ramach programu przewidziane są wyjazdy do teatru, zakładów ekonomii społecznej oraz spotkania integracyjno - kulturalne.

Główny cel projektu.                                                                                                                              
Główny cel projektu to aktywizacja społeczno - zawodowa zwiększająca zdolność do zatrudnienia 95 osób (41k-54M)zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu lipskiego.

 

Finansowanie projektu.
Wartości projektu „Razem łatwiej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w latach 2018 – 2020 oraz wartości dofinansowań przedstawiają się następująco:


    Wyszczególnienie              Rok 2018    Rok 2019    Rok 2020    Razem 2018-2020
1    Koszty bezpośrednie     415.528,00    549.572,40    130.298,40    1.095.398,80
2    Koszty pośrednie            83.105,60    109.914,48    26.059,68    219.079,76
3    Koszty ogółem /1+2/     498.633,60    659.486,88    156.358,08    1.314.478,56
    W tym:                 
    - dofinansowanie zRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

                                        409.755,60    515.420,88    124.822,08    1.049.998,56
    - wkład własny
                                              88.878,00    144.066,00    31.536,00    264.480,00

Dofinansowanie z UE z RPO WM w formie dotacji wynosi 79,88% wartości projektu.       

Środki własne wynoszą 20,12% wartości projektu.                                                                      

Wkładem własnym są wypłaty na rzecz uczestników projektu wychowanków pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie realizacji projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Barbara Kosanowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż