Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego.

Uchwała Nr IV/27/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 grudnia 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego

 

Na podstawie:
- art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995),

 

RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Lipskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXII/117/2012 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2993) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 53 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta, urzędujący członek i pozostali członkowie w liczbie 2 osób”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Uzasadnienie

Po wyborach samorządowych z 2018 roku, z uwagi na mnogość zadań i wyzwań, zaszła konieczność reorganizacji pracy Zarządu Powiatu Lipskiego – utworzenia stanowiska Urzędującego Członka Zarządu Powiatu. Ze względu na fakt, że statut nie przewidywał istnienia takiego stanowiska, koniecznym stało się uchwalenie zmian w statucie w powyższym kształcie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Zarząd Powiatu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż