Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr IV/24/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 grudnia 2018 roku


w sprawie: STAWEK OPŁAT ZA ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU

Na podstawie:
-  art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995),
- art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.);
- art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1523).

 

RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg dotyczące:
1.    prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, zwanym dalej „pasem drogowym”,
2.    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”,
3.    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4.    zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2

Za zajęcie 1m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt. 1 i 4, z zastrzeżeniem §5 ust. 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1.    chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych – 1,50 zł;
2.    jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych oraz elementów drogi wymienionych w pkt. 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym – 3,00 zł;
3.    jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 5,00 zł  
4.    jezdni powyżej 50% do 100% szerokości – 6,00 zł
5.    pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł.

§ 3

1.    Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 2, z zastrzeżeniem §5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 30,00 zł
2.    Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 200,00 zł, z zastrzeżeniem §5 ust. 3.

§ 4

1.    Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w §1 pkt 3, z zastrzeżeniem §5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a)    poza obszarem zabudowanym – 0,50 zł;
b)    w obszarze zabudowanym – 0,70 zł
2.    Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
a)    umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 2,00zł
b)    zawierającej informację o gminie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map tablic lub plansz – 0,20zł
c)    reklamy inne niż wymienione w pkt 2- 3,00zł

§ 5

1.    W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1,3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20zł.
2.    Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 2, ustala się, następujące roczne stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
a)    poza obszarem zabudowanym – 7,00 zł
b)    w obszarze zabudowanym – 15,00 zł
3.    Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, roczną stawkę opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – 20,00zł

§ 6

Traci moc uchwała nr XLVIII/233/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały stało się konieczne w związku z nieprawomocnym  orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu sygn. akt: VIII SA/Wa 503/18 z dnia 29 listopada 2018 roku, gdyż WSA uznał, iż nie jest zasadnym wskazanie w uchwale sposobu obliczenia stawek opłat a jedynie wskazanie ich wysokości.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Dyrektor PZDP
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż