Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.


Uchwała Nr IV/23/2018

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 31 grudnia 2018 roku


w sprawie: ZATWIERDZENIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO SAMODZIEL-NEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.


Na podstawie:

-    art. 4 ust.1 pkt.2 w związku z art.12 pkt.11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-dzie powiatowym /Dz. U. z 2018 r. poz. 995/;
-    art.59 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018r. poz.2190/.


RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:


§ 1

Zatwierdza się „Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na lata 2018-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.59 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działnosci leczniczej /Dz. U. z 2018r., poz.2190/ jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła starta netto kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art.53 a ust.1 ww. ustawy na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczacy Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Dyrektor SPZ
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż