Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.

Uchwała Nr IV/22/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 grudnia 2018 roku


w sprawie :  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.

Na podstawie:
-    art.4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (  Dz.U. z 2018, poz. 995 t.j.)
-    art.94  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (  Dz.U. z 2017, poz. 2211 t.j
.)

po zasięgnięciu opinii Wójtów Gmin, Burmistrza Miasta i Gminy oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie


Rada Powiatu w Lipsku uchwala co następuje :

§ 1

1.Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu lipskiego w 2019 roku  zgodnie  z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozkład pracy aptek dyżurnych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Lipskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                                    
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu w Lipsku
Nr IV/22/2018
z dnia 31.12.2018 roku

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z faktu ,iż społeczność lokalna  musi mieć zapewnioną dostępność do świadczeń udzielanych przez apteki ogólnodostępne. Świadczenia udzielane  przez te podmioty w dni powszednie, soboty i niedziele określa załącznik nr 1. Potrzeba również zapewnić dostęp do uzyskania świadczeń  społeczności zamieszkującej na terenie powiatu lipskiego  we wszystkie  dni świąteczne w roku zgodnie z załącznikiem nr 2.  Będzie to możliwe poprzez  korzystanie z usług świadczonych przez apteki pełniące dyżur w te dni na terenie  powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 12:35