Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023..

Uchwała Nr IV/21/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 grudnia 2018 roku


w sprawie: WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI   ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2019 – 2023


 Na podstawie:
 - art.12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.),
 - art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.)Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Wieloletni program współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 - 2023”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 

§ 2
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski


                   

                                                           
 Uzasadnienie do
Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Lipskiego
z dnia 31.12.2018r.w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023


 Zasada pomocniczości leży u podstaw systemu samorządowego, który podejmuje coraz więcej zadań publicznych. Sprawna i ekonomiczna realizacja tych zadań wymaga jak największego udziału organizacji społecznych, specjalizujących się w określonym rodzaju działalności. Aktywność tego typu organizacji sprawia, że równocześnie wzrasta zasięg ich oddziaływania, poprawia się merytoryczny poziom wykonywanej przez nie pracy oraz podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami finansowymi. Organizacje pozarządowe stają się zatem w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań.
 
Potencjał organizacji pozarządowych, bliskość tematyczna z zadaniami Powiatu, jednoznacznie wskazują na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji. Potwierdzają to również doświadczenia lat poprzednich.

Rada Powiatu, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża  intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Wieloletni Program Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023 został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określania jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla obustronnej  współpracy.

Powiat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarządowych może wprowadzić dwie formy przekazywania  zadań do wykonania:
•    dotację na realizację zleconego zadania
•    oraz dotację na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.
Procedura prowadząca w obu przypadkach do wyłonienia partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu i charakter przedmiotowy nie podmiotowy. Oznacza to, że współpracą objęte jest zadanie (projekt) a nie  instytucja (organizacja pozarządowa).
Z uwagi na ustawowy wymóg rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi, w procedurze kwalifikacyjnej są wymagane informacje potwierdzające kompetencje i wiarygodność organizacji pozarządowej.


 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski
                                                                                                   

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023..
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Krzysztof Furmanek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż