wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 18.12.2018 07:38

INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.

Znak sprawy: GKKN.6640.758.2018

 

INFORMACJA

STAROSTY LIPSKIEGO

wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

 

Zgodnie z wnioskiem firmy:

 

Usługi Geodezyjne, „POMIAR” Paweł Król, ul. Rynek 18, 27-353 Grabowiec,

 

tel. 662003292

 

na podstawie §38 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), Starosta Lipski informuje właścicieli, użytkowników wieczystych, a także osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie znane jest ich miejsce pobytu o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w

jednostce ewidencyjnej: ………RZECZNIÓW.……..……..,

obręb:  …………………….…GRABOWIEC………….....,

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ….… 1046…………..

z działkami sąsiednimi nr:  … 1045, 1047, 963, 964, 965/2, 966, 967 oraz z obrębu KOTŁOWACZ dz. nr 493, 498/1 ……………

            Czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy wyżej wymienionymi działkami, w ramach pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku pod numerem GKKN.6640.758.2018…. odbędą się:

dnia ……………….. 12.01.2019 roku………..,

o godzinie …….. 11:00…………………………,

rozpoczęcie czynności ustalenia przebiegu granic nastąpi w miejscowości w Grabowiec przy ul. Rynek 18 i zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela firmy:

Usługi Geodezyjne ”POMIAR” Paweł Król

posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Pouczenie

 

            Zgodnie z §38 ust. 2, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa                      w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) osoby deklarujące swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic wyżej wymienionych działek muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej BIP oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń …………………

Data zdjęcia ze strony internetowej BIP oraz z tablicy ogłoszeń……………………………………………….…

 

                                                                                            

                                                                                   17.12.2018

                                                                                   ………………….……………….………………………

                                                                                                            (Data, podpis osoby upoważnionej)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Leszek Dziadura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2018 07:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż