wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 13.12.2018 10:12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Lipsko dn.12.12.2018r.

AG.2110.6.2018

Starostwo Powiatowe w Lipsku

ul. Rynek 1

27-300 Lipsko

ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

 

Miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

Na stanowisko

Dyrektor 

Wymiar etatu

1/1

Główne obowiązki

1) kierowanie PUP i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) znajomość problematyki rynku pracy i zatrudnienia,

3) wykonywanie funkcji zwierzchnika  służbowego  wobec pracowników PUP,

4) realizacja zadań wynikających  z ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz  przepisów wykonawczych,

5) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, środkami  budżetowymi PUP,

6) inicjowanie projektów, programów specjalnych  PUP związanych z aktywizacją  lokalnego rynku pracy,

7) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w oparciu o programy współfinansowane ze środków EFS i Funduszu Pracy.

Wymagania niezbędne

1)wykształcenie wyższe,

2) pełna zdolność do czynności prawnych,

3) korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,

7) niekaralność  karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art. 31 ust 1 pkt 4 z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz.1458 ze zm.)

8) znajomość ustaw:

a) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) o samorządzie powiatowym,

c) o finansach publicznych,

d) kodeksu pracy,

e) o pracownikach samorządowych,

f) KPA,

g) prawo zamówień publicznych,

h) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

i) znajomość innych aktów pranych mających znaczenie  przy realizacji zadań PUP,

9) obywatelstwo polskie,

10)  znajomość procedur dotyczących pozyskiwania środków unijnych.

Wymagania dodatkowe

1)  studia podyplomowe  z zakresu problematyki rynku pracy,

2) odporność na  stres,

3) umiejętność współpracy z samorządem  terytorialnym,

4) minimum  5  letnie  doświadczenie w zakresie kierowania  co najmniej 5 osobowym zespołem pracowniczym.

Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku urzędu PUP  w Lipsku adres: ul. Rynek 29   i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku na II  piętrze, bez windy.

Toalety nieprzystosowane  dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wymagane dokumenty

- życiorys ( CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz staż pracy z uwzględnieniem wymagań art. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy czym przez okres stażu pracy rozumie się okres zatrudnienia , od którego zależą uprawienia pracownicze ( kserokopie świadectw pracy, referencje, ukończone kursy),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko pracy  dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku ”.

Termin składania dokumentów upływa: 27.12. 2018 r. o godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO) . 

Konkurs zostanie przeprowadzony  w oparciu o  ,,Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” zatwierdzony Zarządzeniem Starosty nr 16 z 17.07.2012r. ze zm.

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru o jego formie i terminie powiadomione zostaną telefonicznie.

Wygranie konkursu nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o pracę na tym stanowisku.

          

    Sławomir Śmieciuch

                                                                                  /­-/ STAROSTA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2018 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż