Uchwała Nr LIII/258/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 8 listopada 2018 roku


w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY NR LI/252/2018 RADY POWIATU OKREŚLENIA ZADAŃ I WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REALIZACJI W POWIECIE LIPSKIM W 2018 ROKU.


 Na podstawie:
-    art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.)
-    art. 35a ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),  
-    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),
-    §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 czerwca 2002 r.,w sprawie  określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 926)


RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany w planie budżetu PFRON na rok 2018r., w § 2 Uchwały Nr LI/252/2018 z 26 września 2018 r., w sposób następujący:

I. Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:
       
1.    Zmniejsza się wydatki o kwotę 675 zł:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art.11),

2.    Zwiększa się wydatki o kwotę 675 zł:

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom na podstawie odrębnych przepisów (art.35a, ust 1, pkt.7c),

§ 2

Plan budżetu na 2018 rok.
Nazwa zadania    zł
Środki na zadania z zakresu rehabilitacji  społecznej, w tym:    1 618 808 zł
1.    zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania  warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a, ust. 1 pkt 8)    1 211 508 zł
2.    dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 10e)      143 141 zł
3.    dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a, ust. 1 pkt.7d)     68 090 zł
4.    dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a, ust. 1, pkt.7c) 186 299 zł
5.    dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,(art.35a, ust.1, pkt.7b) 9 770 zł
6.    dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika(art. 35a, ust. 1, pkt. 7f)    0 zł

Środki  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej, w tym:    35 542 zł
1.    zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i  nie pozostających  w zatrudnieniu (art. 11)    35 542 zł

ŚRODKI  FINANSOWE NA  ZADANIA OGÓŁEM    1 654 350 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                         

                                                                     
Przewodnicząca  Rady  Powiatu
Jadwiga Buza 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr LIII/258/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/252/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:28.11.2018 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:28.11.2018 10:39