Oferta pracy GKKN - gospodarka nieruchomościami

Lipsko dn.9.11.2018r.

AG.2110.5.2018

 

Starostwo Powiatowe w Lipsku

ul. Rynek 1

27-300 Lipsko

ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:  podinspektor

 

 

Do wydziału

Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości

Na stanowisko

Podinspektor

Wymiar etatu

1/1

Główne obowiązki

Do zadań pracownika należeć będzie:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących spraw związanych z gospodarką budynkami, gruntami i lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa  i Powiatu.

2. Sporządzanie informacji z wykonania dotacji celowych na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa dla Wojewody.

3. Sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania budynkami i lokalami Skarbu Państwa i Powiatu.

4. Sporządzanie wykazu dochodów i wydatków z tytułu najmu budynków i lokali oraz dzierżaw.   

5. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi stanowiącymi majątek Skarbu Państwa i Powiatu.

6. Udział w przetargach obejmujących sprawy związane z administrowaniem i gospodarowaniem mieniem będącym w zasobie.

7. Przygotowywanie zezwoleń na ograniczony sposób korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa lub na ich czasowe zajęcie.

8. Realizacja spraw dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

9. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

 1.Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.)

 2.Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie    wyższym (preferowany kierunek geodezja i kartografia, prawo),

 3.Znajomość ustaw:

 - ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

 - prawo geodezyjne i kartograficzne,

 - kodeks postępowania administracyjnego.

 4. Znajomość oprogramowania pakietu MS Office

 5. Umiejętność obsługi urządzeń  biurowych typu: komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner.

Wymagania dodatkowe

1.Predyspozycje osobowościowe w tym: systematyczność, odpowiedzialność, odporność na stres;

2.komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia, rzetelność i sumienność.

 3. Znajomość następujących aktów prawnych:

 - o samorządzie powiatowym,

 - ustawy o pracownikach samorządowych.

4. Umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,

5.Umiejętność redagowania pism urzędowych i decyzji administracyjnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lipsku w rozumieniu przepisów o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6% .

Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Wydział GKKN  zlokalizowany na parterze budynku. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich.

 Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wymagane dokumenty

- życiorys ( CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie świadectw pracy, referencje, ukończone kursy),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko pracy w Wydziale GKKN - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami”.

Termin składania dokumentów upływa    26.11. 2018 r. o godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO) . 

Konkurs zostanie przeprowadzony  w oparciu o  ,,Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” zatwierdzony Zarządzeniem Starosty nr 16 z 17.07.2012r. ze zm.

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru o jego formie i terminie powiadomione zostaną telefonicznie.

                                                                        

    Paweł Jędraszek

                                                                                  /­-/ Wicestarosta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta pracy GKKN - gospodarka nieruchomościami
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Górz
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2018 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż