Oferta pracy w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości

Lipsko dn.  9.11.2018r.

 

 

AG.2110.4.2018

 

Starostwo Powiatowe w Lipsku

ul. Rynek 1

27-300 Lipsko

ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:  podinspektor

 

 

Do wydziału

Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości

Na stanowisko

Podinspektor

Wymiar etatu

1/1

Główne obowiązki

Do zadań pracownika należeć będzie realizacja spraw związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków ( EGIB).

 Pracownik będzie odpowiedzialny za:

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a, pkt 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ( pgik), 

- udostępnianie uprawnionym podmiotom wypisów, wykazów, informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzanie wyrysów z mapy ewidencyjnej,

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie aktualizacji informacji  zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

- obsługę numerycznych baz danych w tym: tworzenie, prowadzenie i aktualizację baz danych  GESUT, BDOT500,EGIB,

- podnoszenie kwalifikacji i wiedzy w zakresie obsługi w/w baz danych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach specjalistycznych.

Wymagania niezbędne

1) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.)

2) wykształcenie wyższe geodezyjne, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu  przepisów o szkolnictwie wyższym ( na kierunku geodezja lub kartografia)

3) znajomość ustaw :

- prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych,

- o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeks Postępowania Administracyjnego.

4) znajomość specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego (EWMAPA, EWOPIS,OŚRODEK) oraz pakiet MS Office.

5) umiejętność obsługi urządzeń typu: skaner, ploter, kserokopiarka.

Wymagania dodatkowe

- komunikatywność i życzliwe podejście do klientów,

- dbałość o powierzone stanowisko pracy,

- bezstronność, sumienność, odporność na stres, systematyczność,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość ustaw : o samorządzie powiatowym; o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lipsku w rozumieniu przepisów o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6% .

Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Wydział GKKN  zlokalizowany na parterze budynku. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich.

 Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wymagane dokumenty

- życiorys ( CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie świadectw pracy, referencje, ukończone kursy),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko pracy w Wydziale GKKN”.

Termin składania dokumentów upływa    26.11. 2018 r. o godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO) . 

Konkurs zostanie przeprowadzony  w oparciu o  ,,Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” zatwierdzony Zarządzeniem Starosty nr 16 z 17.07.2012r. ze zm.

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru o jego formie i terminie powiadomione zostaną telefonicznie.

                                                                        

    Paweł Jędraszek

                                                                                  /­-/ Wicestarosta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta pracy w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Górz
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2018 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż