Uchwała nr   CXVII   / 223  /2018

 Zarządu Powiatu w Lipsku

z   8 listopada  2018r.

  w sprawie : ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą:  ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej   w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r.”

Na podstawie:

- art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  ( t.j. Dz. U.  z 2018r. poz. 995 ze zm.)

- art. 11 ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz.2030 ze zm.)

- art. 15 ust 2a i 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t.j.Dz. U. z 2018r. poz.  450 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Lipsku  uchwala, co  następuje:

§1.

Ogłasza  się nabór trzech  osób reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego   na realizację zadania zleconego  pod nazwą:  ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej   w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r.”

§2.

1.Przedstawiciele organizacji pozarządowych są zgłaszani przez osoby upoważnione do reprezentacji tych organizacji, na formularzu stanowiącym załącznik do  uchwały.

2.Zgłaszani przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni  mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

3.Komisję konkursową powołuje zarząd powiatu, dokonując wyboru spośród zgłoszonych do udziału w pracach komisji osób, biorąc pod uwagę kwalifikacje i umiejętności kandydata przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

§3.

1.Termin zgłaszania kandydatur rozpoczyna się  w dniu 9 listopada , a kończy 22  listopada 2018r.

2.Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu  po  tym terminie  nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenia należy kierować na adres Starostwo Powiatowe w Lipsku ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.

§4.

Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w BIP urzędu, stronie internetowej urzędu i tablicy ogłoszeń.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

 Paweł Jędraszek                                                             

Lucyna Gaik                        

Lucja Śmieszek                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVII/223/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizacje pozarządową w 2019r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:08.11.2018 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:08.11.2018 14:10