Uchwała Nr LII/255/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 16 października 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego

Na podstawie:
- art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995),

RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Lipskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXII/117/2012 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2993) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 8 zmienia się ust.2, który otrzymuje brzmienie:
 „ Kadencja rady trwa pięć lat, licząc od dnia wyborów.”

2)    w § 10 zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady, prowadzenie obrad rady, a także przekazywanie staroście interpelacji i zapytań składanych na piśmie przez radnych”.

3)    w § 18 zmienia się ust. 1 i 4, które otrzymują brzmienie:
„1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się na piśmie do starosty za pośrednictwem przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie.”
„4. Starosta lub osoba przez niego upoważniona udziela na piśmie odpowiedzi na interpelacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.”.
4)    w § 25:
a)    w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawo wyborcze do rady powiatu, licząca co najmniej 300 osób (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza).”,
b)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 1-4 i 6 wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu.”
c)    po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rada powiatu, odrębną uchwałą, określa zasady wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, tworzenia komitetów inicjatywy obywatelskiej i promocji inicjatywy obywatelskiej oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.”.

5)    w § 31 zmienia się ust. 1-3 oraz skreśla się ust. 4:
a)    ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:
„1. Głosowania jawne odbywają się przy pomocy urządzeń zapewniających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Radni głosują poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku na urządzeniu. Wyniki głosowań ogłasza przewodniczący rady powiatu.”

„2. W sytuacji gdy z przyczyn technicznych przeprowadzenie głosowania
w sposób wskazany w ust. 1 jest niemożliwe, przeprowadza się głosowanie imienne.”

„3. Imienne wykazy głosowań radnych, odnotowane w protokole sesji, zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu.”

6)    w § 34 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg obrad rady powiatu jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. O transmisji informuje się publicznie umieszczając stosowne zawiadomienie w widocznym miejscu przy wejściu do sali obrad.”.

7)    w § 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W ramach wykonywania mandatu radnego radny może, pod warunkiem nienaruszania dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których te informacje i materiały się znajdują, a także wglądu w działalność starostwa powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.”.

8)    po § 42 dodaje się § 42a w brzmieniu:

„§ 42a. 1. Rada powiatu powołuje ze swojego grona komisję skarg, wniosków i petycji
w skład, której wchodzi co najmniej 3 radnych, przedstawicieli wszystkich klubów,
z wyłączeniem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz członków zarządu powiatu.
    2. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy rozpatrywanie skarg na działania zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych przez obywateli.
    3. Tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji jest określony w odrębnych przepisach.
    4. Po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji, komisja przekazuje przewodniczącemu rady swoje stanowisko w sprawie załatwienia skargi, wniosku lub petycji.
5. Komisja skarg, wniosków i petycji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb”.

9)    w § 45:
a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie. Nie dotyczy to komisji skarg, wniosków
i petycji.”

10)    w § 55 ust. 2 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
„6) przedstawianie radzie powiatu raportu o stanie powiatu.”.

11)     po § 55 dodaje się § 55a w brzmieniu:

„§ 55a. 1. Corocznie, w terminie do dnia 31 maja, zarząd powiatu przedstawia radzie raport o stanie powiatu.
    2. Raport stanowi podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim
i obejmuje w szczególności sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
    3. Rada powiatu posiada uprawnienie do określenia, w drodze uchwały, szczegółowych wymogów dotyczących raportu.
    4. Raport jest rozpatrywany przez radę powiatu, w pierwszej kolejności, w czasie sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad raportem przeprowadza się debatę.
    5. W debacie nad raportem radni mogą zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
    6. W debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu.
    7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób, najpóźniej dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
    8. Przewodniczący udziela głosu mieszkańcom według kolejności zgłoszeń.
    9. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że rada powiatu postanowi o zwiększeniu tej liczby.”.

§ 2

Zmiany w Statucie Powiatu Lipskiego, określone w § 1 pkt 1 – 11 stosuje się do kadencji rady powiatu następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

 

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) ustawodawca wprowadził m. in. zmiany do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995). Część z wprowadzonych do ustawy o samorządzie powiatowym zmian wymaga wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Lipskiego. Zmiany, których wprowadzenie wymusiła ustawa z 11 stycznia br. zostały ujęte w treści zaprojektowanej uchwały.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LII/255/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:17.10.2018 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radca Prawny
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:17.10.2018 10:52