Uchwała Nr LI/251/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 26 września 2018 roku

 

w  sprawie zmiany uchwały nr XLV/223/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Na podstawie:
- art. 4 ust.1 pkt 3 i 5 art.12 pkt 4, pkt 9 ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2018 roku poz. 995 z póżpóź.zm.),                                                                                                                                                                                          -  art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 20016 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 roku poz.1307),                                                                                                                                                                                                           -  art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 roku poz.1508  z poźn. zm.),                                                                                                                                                                                                                              - decyzji Komisji Europejskiej CCI 2014PL16M2OP007 z dnia 12 lutego 2016 roku przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia”  dla regionu mazowieckiego w Polsce.


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 i  do Uchwały nr  XLV/223/2018 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                                                           Opis i finansowanie projektu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                               Jadwiga Buza

                                                                                                                                                    

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/251/2018  Rady Powiatu Lipskiego

z dnia 26.09.2018 roku

Zmiany finansowania projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM.


Opis projektu.


W okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku będzie realizatorem projektu „Razem łatwiej”. Projekt będzie realizowany w użyczonych pomieszczeniach w Lipsku ul. Rynek 1 (budynek starostwa powiatowego).  W programie przewidziane są dwie ścieżki usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym dla dwóch grup odbiorców Grupa I - 30osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej Grupa II - 65 wychowanków pieczy zastępczej i MOS-u.W ramach realizacji projektu planuje się: dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ponieważ realizacja projektu będzie realizowana na II piętrze należy zainstalować windę, dostosować łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym wózkowiczów oraz korytarze. Uczestnicy projektu będą korzystać z różnych form zajęć takich jak: wsparcie socjalne, psychologiczne, prawne, warsztaty efektywnego uczenia się, zajęcia sportowo – ruchowe, treningi kompetencji społecznych i zastępowania agresji, szkolenia, staże i warsztaty. Przewidziane są również doposażenia uczestników w sprzęt sportowy i odzież ochronną na stanowisku pracy. Wszyscy otrzymują zwrot kosztów dojazdu, będzie zapewniony transport i wyżywienie na zajęciach. W ramach programu przewidziane są wyjazdy do teatru, zakładów ekonomii społecznej oraz spotkania integracyjno - kulturalne.

Główny cel projektu.                                                                                                                              
Główny cel projektu to aktywizacja społeczno - zawodowa zwiększająca zdolność do zatrudnienia 95 osób (41k-54M)zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu lipskiego.

Finansowanie projektu.
Wartości projektu „Razem łatwiej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w latach 2018 – 2020 oraz wartości dofinansowań przedstawiają się następująco:


    Wyszczególnienie    Rok 2018    Rok 2019    Rok 2020    Razem 2018-2020


1    Koszty bezpośrednie     380.888,00    549.572,40    164.938,40    1.095.398,80
2    Koszty pośrednie    76.177,60    109.914,48    32.987,68    219.079,76
3    Koszty ogółem /1+2/    457.065,60    659.486,88    197.926,08    1.314.478,56
    W tym:                 
    - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

                                    368.187,00    515.420,88    166.390,08    1.049.998,56
    - wkład własny
                                      88.878,00    144.066,00      31.536,00       264.480,00

Dofinansowanie z UE z RPO WM w formie dotacji wynosi 79,88% wartości projektu.       

Środki własne wynoszą 20,12% wartości projektu.                                                                      

Wkładem własnym są wypłaty na rzecz uczestników projektu wychowanków pieczy zastępczej.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/223/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i wlaka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:03.10.2018 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:03.10.2018 12:33