wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 10.09.2018 12:55

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw lasów nadzorowanych, niestanowiących własności skarbu państwa, a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu lipskiego.

Lipsko dn.10.09.2018

 

 

AG.2110.2.2018

 

Starostwo Powiatowe w Lipsku

ul. Rynek 1

27-300 Lipsko

ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:  specjalista

 

 

Do referatu

Referat Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Na stanowisko

Specjalista do spraw lasów nadzorowanych, niestanowiących własności skarbu państwa, a należących  do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu lipskiego.

Wymiar etatu

1/1

Główne obowiązki

Pracownik będzie odpowiedzialny za stosowanie w praktyce przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym; pracownikach samorządowych; kodeksu postępowania administracyjnego; o lasach; o ochronie przyrody; o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym w szczególności Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dn. 19.03.2009 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania  pomocy finansowej w ramach działania  ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013 ( Dz. U. z 2016r., poz. 153 z późn. zm.).

Pracownik realizujący zadania w imieniu starosty będzie odpowiedzialny za sprawną koordynację działań związanych z podejmowaniem decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy o lasach na terenie powiatu.

Wymagania niezbędne

1) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.)

2) co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie leśnika w sytuacji  wykształcenia średniego  o profilu leśnym,

3) przy wykształceniu  wyższym o profilu leśnym  staż pracy nie jest wymagany,

4)prawo jazdy kat B oraz własny samochód.

Wymagania dodatkowe

- obsługa komputera,

- komunikatywność i życzliwe podejście do klientów,

- dbałość o powierzone stanowisko pracy,

- bezstronność, sumienność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lipsku w rozumieniu przepisów o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6% .

Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku, na II piętrze bez windy. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich.

W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach. Głównie praca w terenie polegająca na nadzorze nad lasami, kontroli prowadzenia gospodarki leśnej, przy wykorzystaniu samochodu własnego.

Wynagrodzenie zasadnicze

 ok. 2.300,00  zł.  brutto

Wymagane dokumenty

- życiorys ( CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie świadectw pracy, referencje, ukończone kursy),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na wymieniony wyżej adres urzędu z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko pracy                              w Referacie OŚR”.

Termin składania dokumentów upływa    24.09. 2018 r. o godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP urzędu www.lipski.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO) . 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ,,Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty nr 16 z 17.07.2012r. ze zm.

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru o jego formie i terminie powiadomione zostaną telefonicznie.

 

                                                                                    Roman Ochyński

                                                                                  /­-/ STAROSTA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw lasów nadzorowanych, niestanowiących własności skarbu państwa, a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2018 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż