Uchwała nr CXI/211/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                             z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok                                 

Na podstawie :

-  art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z pózniejszymi zmianami.)

 -   art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

 -   § 3 pkt 4 uchwały budżetowej na 2018 rok  nr  XLIII/209/2017   z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.74.2018

     z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

 

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje ;

§ 1.

 Wprowadza  się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków  budżetu powiatu :

1.  Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018  o kwotę               13 680,00 zł.

     Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018  o kwotę                13 680,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi                       48 007 153,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     45 289 472,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  2 717 681,00 zł

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi                      49 403 438,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     44 289 043,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  5 114 395,00 zł

   § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                 Przewodniczący Zarządu Powiatu:

 Lucyna Gaik                                                                                            Roman Ochyński 

Maria Węgrzecka                                                                                                  

Lucja Śmieszek

 

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nr CXI/211/2018 z dnia 30 sierpnia  2018 roku.

Dochody:

1.  W dziale 852 - zwiększa się  plan dochodów o kwotę 13 680 zł w związku z  pismem  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Warszawie zwiększającym dotację  o kwotę

 13 680 zł na  realizację bieżących  zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej  przeznaczonej  na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 oraz  art. 51c ust 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".. 

 

Wydatki:

1.W dziale 754 - dokonuje się przesunięć między podziałkami  wydatków budżetowych w planie finansowym Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 18 193 zł  zgodnie z wnioskiem komendanta.

2. W dziale 801 - dokonuje się przesunięć między podziałkami  wydatków budżetowych w planach finansowych  jednostek oświatowych powiatu  o kwotę 239 000 zł zgodnie z wnioskiem kierowników jednostek.

3.  W dziale 852 - zwiększa sie plan wydatków o kwotę 13 680 zł zwiększając plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  w Lipsku o kwotę 4 560 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji   na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 oraz  art. 51c ust 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", oraz  zwiększając plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  w Siennie o kwotę 9 120 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji   na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 oraz  art. 51c ust 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

4. W dziale 854 - dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków budżetowych o kwotę  83 100 zł w planach finansowych  jednostek oświatowych powiatu   zgodnie z wnioskiem kierowników jednostek.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXI/211/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:05.09.2018 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:05.09.2018 12:16