Uchwała nr CXI/210/2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu  powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie

                  rezerwy budżetowej ogólnej

                                                                                                                                                                      

Na podstawie :

 

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z pózniejszymi zmianami.)

-  art. 222 ust. 2 i 4   ustawy zdnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

- § 1 pkt 6   Uchwały Budżetowej  na 2018 rok nr XLIII/209/2017  z dnia  28 grudnia 2017 r.

 

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje ;

§ 1.

 Wprowadza  się następujące zmiany w planie  wydatków budżetu powiatu :

 

1. Rozdysponowuje się rezerwę budżetową ogólną  w kwocie                           400 000 zł

 

z przeznaczeniem na :

-  zwiększenie planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą o kwote 220 000 zł  w związku z wydatkami remontowymi , zakupem wyposażenia   internatu w budynku  w Solcu nad Wisłą  i Szymanowie, jak równiez zakupem opału i paliwa niezbędnego do dowozu wychowanków do  szkoły w Siennie (pismo  dyrektora MOS nr  MOSSOL/FK/EM/071/EM/14/2018 z dnia 20.08.2018 r),

- zwiększenie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie  o kwotę 180 000 zł w związku z wydatkami  bieżącymi w ośrodku  w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, dostosowanie pomieszczenia mieszkalnego dla celów edukacyjnych, malowanie korytarzy, wymiana pompy , wydatki związane z eksploatacją pojazdów, naprawa i remont urządzeń biurowych, dostosowanie  budynku do wymogów p.poż na podstawie decyzji  Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku dotyczącej  wyposażenia budynku w system  sygnalizacji pożarowej polegający na podłączeniu do stacji monitoringu pożarowego Komendy miejskiej PSP w Radomiu, wyposażenie w sygnalizatory akustyczne i optyczne, wyposażenie wszystkich dróg  ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmnie 2 Lx i czasie działania 1h (pismo dyrektora SOSW    z dnia 18.06.2018 r),

 zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

                         

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Gaik Lucyna                                                                               Ochyński Roman

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria    

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXI/210/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu na rok 2018 -rozdysponowanie rezerwy budzetowej ogólnej
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:05.09.2018 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:05.09.2018 12:08