UCHWAŁA  NR CX/209/2018

ZARZĄDU POWIATU  LIPSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2018 roku.

 

w sprawie przystąpienia do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz upoważnienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, związanych z realizacją programu.

 

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1, art 33, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 995 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lipskiego uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się przystąpić do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”

§2

  1. Upoważnia się Panią Henrykę Barbarę Kosanowską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, związanych z realizacją programu, o którym mowa  w § 1 niniejszej uchwały,   a w szczególności podpisania umowy o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe       w WTZ”, podpisywania innych umów, składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań oraz podejmowania wszystkich decyzji związanych z realizacja  i rozliczeniem programu jak również zatwierdzaniem wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań.
  2. Upoważnienie wygasa z chwila cofnięcia lub zakończenia realizacji programu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                      

         Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Paweł Jędraszek      

Lucyna Gaik                                                                                   Roman Ochyński 

Maria Węgrzecka                                                                                                        

Lucja Śmieszek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CX/209/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystapienia do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pn. " Zajęcia klubowe w WTZ" oraz upowaznienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, zwiazanych z realizacją programu.
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:05.09.2018 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:05.09.2018 11:59