Uchwała Nr CX/208/2018

Zarządu Powiatu Lipskiego

z dnia 23 sierpnia 2018r.

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia  projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 32 ust. 1, art. 48 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 995 z póź.zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 2 
i 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1265 i 1149) oraz na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

 

Zarząd Powiatu Lipskiego, uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr XCV/172/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)”  w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W czasie nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu, o którym mowa w §1, czyni się Zastępcę Dyrektora Panią Agnieszkę Rutkowską.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Gaik Lucyna                                                                            Ochyński Roman

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CX/208/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarzadu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)" w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnegon Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:24.08.2018 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Świderska
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:24.08.2018 10:33