Uchwała Nr CX/207/2018

Zarządu Powiatu Lipskiego

z dnia 23 sierpnia 2018r.

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/121/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia  projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 32 ust. 1, art. 48 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity:  Dz. U. z 2018r., poz. 995 z póź.zm./ w związku z art. 9 ust. 1pkt.2  i 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1265 i 1149/ oraz na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckieg 2014-2020,

 

Zarząd Powiatu Lipskiego, uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr LXIX/121/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W czasie nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań związanych z podpisaniem i realizacją projektu, o którym mowa w §1, czyni się Zastępcę Dyrektora Panią Agnieszkę Rutkowską.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Gaik Lucyna                                                                            Ochyński Roman

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria   

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CX/207/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/121/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyzej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)" w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:24.08.2018 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Świderska
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:24.08.2018 10:13