Uchwała nr CX/203/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                            z dnia 23 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

                               

    Na podstawie :

-  art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z pózniejszymi zmianami.)

 -   art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

 -   § 3 pkt 4 uchwały budżetowej na 2018 rok  nr  XLIII/209/2017   z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.18.2018

     z dnia 07 sierpnia 2018 roku.

 -   pismo  Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/1/18

     z dnia 03 sierpnia 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.25.2018

     z dnia 21 lipca 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.18.56.2018

     z dnia 31 lipca 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.18.52.2018

     z dnia 31 lipca 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.58.2018

     z dnia 16 lipca 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.11.18.2018

     z dnia 09 sierpnia 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.11.21.2018

     z dnia 09 sierpnia 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.11.20.2018

     z dnia 09 sierpnia 2018 roku.

 

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje ;

§ 1.

 Wprowadza  się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków  budżetu powiatu :

 

1.  Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018  o kwotę               103 661,00 zł.

     Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018  o kwotę                103 661,00 zł.

 

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi                       47 993 473,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     45 275 792,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  2 717 681,00 zł

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi                      49 389 758,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     44 275 363,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  5 114 395,00 zł

   § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Gaik Lucyna                                                                            Ochyński Roman

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria   

 

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nr CX/203/2018 z dnia 20 sierpnia  2018 roku.

Dochody:

1. W dziale 751 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 648 zł w związku pismem  nr DRD-3112/1/18 z dnia 03 sierpnia 2018 r  Krajowego Biura Wyborczego  Delegatura w Radomiu   przyznającym środki w kwocie 30 648 zł na przygotowanie  i przeprowadzenie wyborów samorządowych  które odbędą się w 2018 roku.

2. W dziale 754 - zwiększa sie plan dochodów o kwote 21 793 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojweódzkiego w Waszawie na  pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku  z przeznaczem:

- na wypłatę  rekompensat za przedłużony czas służby  w wysokości 18 193 zł,

- na wypłate odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pienięznych wypłacanych przez okres 1 roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, oraz na inne wydatki bieżące w wysokości 3 600 zł.

3. W dziale 851 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 000 zł w związku ze zmniejszeniem  dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w związku z nadwyżką środków wynikających ze  zmiany liczby osób za które  jest obowiązek opłacenia składki zdrowotnej.

4. W dziale 852 - zwiększa się  plan dochodów o kwotę 30 000 zł w związku z  pismem  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Warszawie zwiększającym dotację  o kwotę

 30 000 zł na  realizację bieżących  zadań własnych powiatu z rezerwy celowej  przeznaczonej  na dofinansowanie  bieżącej działalności domów pomocy społecznej. 

5. W dziale 853 - zwiększa się  plan dochodów o kwotę 22 000 zł w związku z  pismem  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Warszawie zwiększającym dotację  o kwotę

 22 000 zł na  sfinansowanie  działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa  w art. 6 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6. W dziale 855 - zwiększa sie plan dochodów o kwote 19 220 zł w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie wydatków bieżących związnych z  realizacja  rządowego programu "Dobry start"  ustanowionego uchwałą nr 8 Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.

 

Wydatki:

1.W dziale 600 - dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków budżetowych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 16 243 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

2.W dziale 751 -  zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75109 o  kwotę 30 648 zł w związku z pismem  nr DRD-3112/1/18 z dnia 03 sierpnia 2018 r  Krajowego Biura Wyborczego  Delegatura w Radomiu   przyznającym środki w kwocie 30 648 zł na przygotowanie  i przeprowadzenie wyborów samorządowych  które odbędą sie w 2018 roku.

3. W dziale 754 - zwiększa się plan wydatków  o  kwotę 21 793 zł w związku ze zwiększeniem dotacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na :

-  wypłatę  rekompensat za przedłużony czas służby  w wysokości 18 193 zł,

-  wypłate odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pienięznych wypłacanych przez okres 1 roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, oraz na inne wydatki bieżące w wysokości 3 600 zł.

4. W dziale 801 - dokonuje się przesunięć między podziałkami  wydatków budżetowych w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie o kwotę 19 500 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

5. W dziale 851 - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85156 o  kwotę 20 000 zł w zmniejszając plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku  , w  związku ze zmniejszeniem  dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w związku z nadwyżką środków wynikających ze  zmiany liczby osób za które  jest obowiązek opłacenia składki zdrowotnej.

6. W dziale 852 - zwiększa sie plan wydatków o kwotę 30 000 zł zwiększając plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.

Dokonuje sie przesunięć między paragrafami wydatków budżetowych w planie finansowym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach  o kwotę 3 000 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki. 

7. W dziale 853 - zwiększa sie plan wydatków o kwotę 22 000 zł  zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel.

8. W dziale 855 - zwiększa sie plan wydatków o kwotę 19 220 zł w tym :

- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 

o kwotę 19 220 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związnych   z  realizacją  rządowego programu "Dobry start"  ustanowionego uchwałą nr 8 Rady Ministrów

 z dnia 30 maja 2018 roku.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków budżetowych o kwotę  2 716 zł w planie finansowym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CX/203/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetupowiatu na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:24.08.2018 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:24.08.2018 09:04